Hotărârea nr. 186/2005

Hotărârea 186/2005 - Aprobarea P.U.Z. prelungire str. Rosetti si a P.U.D., Locuinte familiale, str. Rossetti.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal prelungire strada Rosetti și a Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale strada Rosetti

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal - prelungire strada Rosetti și a Planului Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale strada Rosetti -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5511 din 26.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic Zonal - prelungire strada Rosetti și a Planului Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale strada Rosetti. beneficiari Popa Călin și Suciu Mircea Marius;

Având in vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 69480/ 4720/ 43/ 18.11.2004. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic Zonal - prelungire strada Rosetti și Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale strada Rosetti, beneficiari Popa Călin și Suciu Mircea Marius. prin care se reglementează funcțiunea zonei adiacente străzii Rosetti (UTR -L3a). prelungirea unui drum înfundat din strada Rosetti. accesul organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de aliniere, regimul de înălțime S+D+P+E. parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.69480/4720/ 18.1.2004.

Art. 2.    - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 186 din 5 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi ) PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. LaszlZ Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiulLii,

Jr.iMircea Jorj

4 -4-7