Hotărârea nr. 183/2005

Hotărârea 183/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă familială D+P+M, str. Trifoiului f.n. (vest)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință familială D+P+M Strada Trifoiului f.nr. (vest)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință familială D+P+M, strada Trifoiului f.nr. (vest) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22421 din 28.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. Locuință familială D+P+M, strada Trifoiului f.nr. (vest), beneficiar Bodea Corneliu Flaviu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 84504/4878 din 03.02.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință familială


D+P+M, strada Trifoiului f.nr. (vest). beneficiar Bodea Corneliu Flaviu prin care se stabilește amplasarea construcției la 5,0 m. de la traseul propus al străzii, minim 1,90 m. față de limita laterală est și 7,65 față de limita vest, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 22,65% și C.U.T. = 0,57 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 84504/4878 din 03.02.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. 183 din 05 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)