Hotărârea nr. 182/2005

Hotărârea 182/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă colectivă D+P+2E cu 12 apartamente, str. Mircea Eliade f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință colectivă D+P+2E, cu 12 apartamente Strada Mircea Eliade f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință colectivă D+P-2E, cu 12 apartamente., strada Mircea Eliade f.nr. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22423 din 28.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. Locuință colectivă D+P+2E, cu 12 apartamente, strada Mircea Eliade f.nr., beneficiari Căpușan Paul și Ciungan Alin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 10725/5064 din 03.03.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință colectivă


D+P+2E, cu 12 apartamente., strada Mircea Eliade f.nr., beneficiari Căpușan Paul și Ciungan Alin, prin care se stabilește amplasarea unei locuințe colective cu 12 apartamente, cu regim de înălțime D+P+2E, avănd garaje la demisol pentru toate apartamentele. Poziționarea pe teren se face la 2,0 m. de la drumul de acces, min. 3.10 de la limita posterioară, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 35,0% și C.U.T. = 1,21 ADC. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 10729/5064 din 03.03.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj

Nr. 182 din 05 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)