Hotărârea nr. 181/2005

Hotărârea 181/2005 - Aprobarea P.U.D. Ansambul de locuinte „Adamante”, str. Bună Ziua nr. 32.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu de locuințe "Adamante" Strada Bună Ziua nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Ansamblu de locuințe "Adamante”, strada Bună Ziua nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22423/28.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. Ansamblu de locuințe "Adamante”, strada Bună Ziua nr. 32, beneficiar S.C. Adamante S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 14231/5053 din 03.03.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuințe "Adamante", strada Bună Ziua nr. 32, beneficiar S.C. Adamante S.R.L., prin care se propune realizarea unui ansamblu alcătuit din locuință colectivă S+P+2E+M spre strada Bună Ziua și un grup de locuințe unifamiliale P+E în partea de mijloc și nord a parcelei. O alee interioară de 5,0 m. face posibil accesul la locuințe. Parcarea și gararea se asigură pentru fiecare din locuințe conform normelor. P.O.T. = 21,0% și C.U.T. = 0,6 ADC.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 14231/5053 din 03.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila


Nr. 181 din 05 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)