Hotărârea nr. 180/2005

Hotărârea 180/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de locuinte colective D+P+2E, str. Traian Grozăveanu nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de locuințe colective D+P+2E Strada Traian Grozăvescu nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Imobil de locuințe colective D+P+2E, strada Traian Grozăvescu nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22425 din 28.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. Imobil de locuințe colective D+P+2E, strada Traian Grozăvescu nr. 2, beneficiar S.C. CEP DEANTUS S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 4755 din 25.11.2004 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuințe colective D+P+2E, strada Traian Grozăvescu nr. 2, beneficiar S.C. CEP DEANTUS S.R.L. prin care se propune realizarea unei locuințe colective cu D+P+2E, cu 8 apartamente cu garaj pentru fiecare apartament din construcție. P.O.T. = 38,42% și C.U.T. = 1,3 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 4755 din 25.11.2004.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj

Nr. 180 din 05 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)