Hotărârea nr. 18/2005

Hotărârea 18/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 451/2001.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.85.364 din 30.12.2004 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr.451/2001;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”d” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu I ianuarie 2005 se modifică pct.l din anexa la Hotărârea nr.451/2001 care va avea următorul cuprins :

l.Taxa specială pentru serviciile de distribuire a apei potabile și de colectare și epurare a apelor uzate este de :

  • -  400 lei/mc. pentru persoanele fizice si instituțiile publice;

  • -  700 lci/mc. pentru agenții economici.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 18 din 10 ianuarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi).


DE ȘEDINȚĂ, . Laszlo Attila

Secretarul municipiului, \k. MirceaȚoțj