Hotărârea nr. 179/2005

Hotărârea 179/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuit, D+P+2E, str. Intre Lacuri nr. 24A-26.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobile de locuit, D+P+2E, str. Intre Lacuri nr.24A-26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobile de locuit, str. Intre Lacuri nr.24A-26 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 15896 din 07.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobile de locuit , str. Intre Lacuri nr.24A-26 Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85332/4902/ 03.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.'T” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru imobil de locuit cu D+P+2E, str. Intre Lacuri nr.24A-26, beneficiar Mărincaș Teodor, prin care se propune amplasarea a trei corpuri de construcții pentru locuințe. D-P+2E. cu un număr dc 42 de garaje la subsolul acestora, cu amenajări de incintă constând în alee carosabilă, platforme, spațiu verde, loc de joacă pentru copii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr.85332/4902/03.02.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 179 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Cont rasemnează:

Secretarul municipiului

JAMircea Jdri