Hotărârea nr. 178/2005

Hotărârea 178/2005 - Transmiterea în administrare către Consiliul Judetean Cluj a obiectivului de investitii „Pavilion polifunctional medical de utilitate publică în incinta Spitalului Clinic Judetean Cluj, str. Clinicilor nr. 3-5, municipiul Cluj-Napoca”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrare către Consiliul Județean Cluj a obiectivului de investiții “ Pavilion polifuncțional medical de utilitate publică în incinta

Spitalului Clinic Județean Cluj , str. Clinicilor nr. 3-5 , municipiul Cluj - Napoca “

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea către Consiliul Județean Cluj a obiectivului d< investiții "Pavilion polifuncțional medical de utilitate publică în incinta Spitalului Clinic Județean Cluj , str. Clinicilor nr. 3-5 , municipiul Cluj - Napoca‘"-proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 10723/15.02.2005 al Direcției tehnice prin care se propune transmiterea către Consiliul Județean Cluj a obiectivului de investiții "Pavilion polifuncțional medical de utilitate publică îr incinta Spitalului Clinic Județean Cluj , str. Clinicilor nr. 3-5 , municipiul Cluj - Napoca“;

în urma dezbaterilor ce au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă transmiterea în administrare către Consiliul Județean Cluj, cu titlu gratuit, ; obiectivului de investiții “Pavilion polifuncțional medical de utilitate publică în incinta Spitalului Clinii Județean Cluj , str. Clinicilor nr. 3-5 , municipiul Cluj - Napoca “ cu următoarele caracteristici :

Amplasament

C.F./nr. topo

Suprafața teren atribuit ( mp )

Suprafața construită/ Suprafața desfășurată ( mp)

Regim de înălțime

Valoare investiție (Ici)

Str. Clinicilor nr. 3-5

1452/896

1.400

594/2.376

D+P+1E+M

37.713.941.555

Art. 2 . Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlg Attila

I             I /ziNr. 178 din 5 aprilie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)