Hotărârea nr. 176/2005

Hotărârea 176/2005 - Alocarea sumei de 650.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societătii Culturale Lucian Blaga din Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a XV-a editii a Festivalului International de Poezie Lucian Blaga, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 650.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Lucian Blaga din Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Lucian Blaga, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Lucian Blaga din Cluj-Napoca pentru organizarea celei dc-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Lucian Blaga, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.9736 /14.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 600.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Lucian Blaga din Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Lucian Blaga, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 650.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 după cum urmează: 450.000.000 lei Societății Culturale Lucian Blaga din Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Lucian Blaga și 200.000.000 lei Teatrului Național din Cluj-Napoca, pentru montarea unei piese blagiene, în cadrul festivalului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 176 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Secretarul municipiului,


Jr, Mircea