Hotărârea nr. 174/2005

Hotărârea 174/2005 - Concesionarea, prin licitatie publică, a unor terenuri pentru construirea unor blocuri de locuinte, revocarea Hotărârii nr. 383/1999 si modificarea Hotărârii nr. 321/2003.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitație publică, a unor terenuri pentru construirea unor blocuri de locuințe, revocarea Hotărârii nr.383/1999 și modificarea Hotărârii nr.321/2003

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată, Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în vederea construirii unor blocuri de locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20356 din 21.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea prin licitație publică a terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n. și str. Livezii nr. 48/A;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, ale Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr. 219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ”h” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin licitație publică în vederea construirii unor blocuri de locuințe a următoarelor terenuri:

  • - teren în suprafață de 5000 mp situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.;

  • - teren în suprafață de 962 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Livezii nr.48. Art.2. Caietul de sarcini al licitației și instrucțiunile privind organizarea și

desfășurarea procedurii de concesionare vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art.3. Se revocă Hotărârea nr. 383/1999.

Art.4. Se modifică Hotărârea nr.321/2003, în sensul excluderii din amplasamentele aprobate spre atribuire către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Coastei f.n.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția Urbanism, Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr. 174 din 22 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Cbntrasemnează:

Secretarul municipiului: .Mircea Jori