Hotărârea nr. 172/2005

Hotărârea 172/2005 - Aprobarea Regulementului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Adrian Cătană, Liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Ștefan Florea Dimitriu, Maria Dulcă, Fekete Emoke, Horea Ioan Florea, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan. Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor. Palfi Carol, Ciprian Adrian Păun Radu, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric. Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Alin Păunei Tișe. Ovidiu Laurea Turdean și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 9038 din 9 februarie 2005 al consilierilor inițiatori prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. I și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile nr. 220/2002, 53/2003 și 77/2004 care fac obiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președintele ședință,

Dr. LASZLO Attila


Contrasemnează:

Secreftarul municipiului,

\jr. Mircea JOR.I

Nr. 172 din 22 martie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 172/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Președintele de ședință

Secțiunea 2. Alegerea viceprimarilor

Secțiunea 3. Comisiile de specialitate

Secțiunea 4. Alte dispoziții (primar, secretar)

CAPITOLUL III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri

Secțiunea 2. Dispoziții referitoare la inițierea proiectelor de hotărâri de către cetățeni... 13 Secțiunea 3. Dispoziții privind desfășurarea ședințelor și participarea la procesul de luare a deciziilor

Secțiunea 4. Procedura de vot

CAPITOLUL IV. ÎNTREBĂRI. INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA

CONSILIERILOR LOCALI

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE

CONSILIER

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Secțiunea 2. Drepturile aleșilor locali

Secțiunea 3. Obligațiile aleșilor locali

Secțiunea 4. Răspunderea aleșilor locali

Secțiunea 5. Dispoziții referitoare la declararea intereselor aleșilor locali

CAPITOLUL VI. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1

 • (1) în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, prefectul convoacă, prin ordin, consiliul local în ședința de constituire. în termen de 20 zile de la data desfășurării alegerilor.

 • (2) Ședir.ța este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși.

 • (3) La ședința de constituire legal întrunită poate participa și primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

 • (4) în deschiderea ședințelor Consiliului local, se va intona imnul de stat al României.

ART. 2

 • (1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum și pe cei 2 asistenți ai acestuia (cei mai tineri dintre consilieri) să preia conducerea lucrărilor ședinței.

 • (2) După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși, inclusiv ale supleanților de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscripție. Dosarele vor fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși ce ocupă funcții care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

 • (3) Consilierii se pot constitui în grupuri. în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (4) Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.3 pot constitui un grup prin asociere.

 • (5) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (6) Prevederile referitoare la grupurile de consilieri se aplică și consilierilor independenți. Consilierii independenți se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv.

 • (7) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (8) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu, sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 • (9) în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată (art.63 din Legea nr.215/2001) iar acesta a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul va fi însoțit de opțiunea scrisă pentru una din cele două funcții.

ART. 3

 • (1) La reluarea lucrărilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarați aleși vor alege prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri locali. Comisia funcționează pe întreaga durată a mandatului consiliului, cu respectarea dispozițiilor art. 32 alin.3, 4 și 5 din Legea nr.215/2001.

 • (2) Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 2 alin.(2) și următoarele.

 • (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în HOTĂRÂREA nr. 1. Componența comisiei va reflecta, pe cât posibil, configurația politică a consiliului.

 • (4) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, cu respectarea procedurii de vot. prevăzute la art. 3 alin.(3).

ART. 4

 • (1) După alegerea comisiei de validare, președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârstă, și se vor elabora propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. în acest scop, se încheie un proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.l la regulamentul-cadru prevăzut în Ordonanța Guvernului nr.35/2002.

 • (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierii, care dețin funcții incompatibile, optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanților de pe aceeași listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscriși pe lista de candidați.

 • (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit legii. Invalidarea mandatului se va propune și în cazurile prevăzute la alin.(2).

 • (4) Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă.

 • (5) în cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

ART. 5

 • (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana, al cărei mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la vot.

 • (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTĂRÂREA nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

ART. 6

 • (1) După validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul de consilieri se va proceda la depunerea jurământului prevăzut de art.34 din Legea nr.215/2001.

 • (2) Jurământul : Jur să respect Constituția și legiile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Cluj-Napoca. Așa să-mi ajute Dumnezeu ! se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire jurământului după care consilierii validați se vor prezenta. în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află Constituția și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credință în 2 exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. Jurământul se depune cu sau fără formulă religioasă.

 • (3) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al ședinței, urmând să se supună validării mandatul primului supleant de pe listă, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.

 • (4) După depunerea jurământului de către cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului local, președintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin HOTĂRÂREA nr. 3.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECȚIUNEA 1. Președintele de ședință

ART. 7

 • (1) După declararea consiliului local ca fiind legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni. Președintele de ședință poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorității consilierilor în funcție.

 • (2) După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

 • (3) Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în HOTĂRÂREA nr. 4.

 • (4) Hotărârile nr.1-4 se semnează de către președintele de vârstă și de cei doi asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni in justiție.

ART. 8

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune atenției consiliului local conținutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, și supune spre aprobare ordinea de zi;

 • c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;

 • d) asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru. a voturilor contra și a abținerilor;

 • e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;

 • f) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • g) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;

 • h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute în Statutul aleșilor locali și în prezentul regulament;

 • i) oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul Consiliului local.

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECȚIUNEA 2. Alegerea viceprimarilor

AR I . 9

 • (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca alege din rândurile membrilor săi doi viceprimari, conform art.61 din Legea nr.215/2001. Viceprimarii sunt aleși prin vot secret și nu pot fi în același timp și consilieri.

 • (2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarilor poate fi făcută de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

 • (3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot.

 • (4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi bifate în căsuța din dreptul numelui numele candidaților preferați pe care consilierul dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebifat numele consilierilor pe care nu dorește să îi aleagă votantul.

 • (5) Sunt declarați viceprimari primii doi candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.

 • (6) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

ART. 10

 • (1) Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în HOTĂRÂREA nr. 5 a consiliului local. Prin aceeași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, în situația în care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

 • (2) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local.

SECȚIUNEA 3. Comisiile de specialitate

ART. 11

 • (1)  După constituire, consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

 • (2) Având în vedere specificul local și nevoile activității sale, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:

Comisia I - Buget- finanțe, ordine publică si protecție civilă;

Comisia II - Administrație publica locală, probleme juridice, servicii publice și comerț;

Comisia III - Urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului;

Comisia IV - Învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă;

Comisia V - Sănătate, muncă și protecție socială, tineret și sport;

Comisia VI - Integrare europeană, relații externe, turism și orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară.

 • (3) Fiecare din aceste comisii este constituită dintr-un număr impar de membri.

 • (4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.

 • (5) Numărul și denumirea comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin HOTĂRÂREA nr. 6 a consiliului local.

 • (6) Prin hotărâre a consiliului local se poate modifica numărul comisiilor de specialitate, numărul membrilor comisiei precum și componența nominală a acestora.

ART. 12

 • (1) Pot fi membri ai comisiei de specialitate numai consilierii.

 • (2) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședință se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază.

 • (3) Comisiile aleg din rândul membrilor săi. prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și un secretar.

ART. 13

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității simple a membrilor și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

 • (2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret.

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete).

 • (4) Ședințele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (5) Persoanele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi audiate în cadrul ședinței comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

 • (6) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

ART. 14

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) inițiază și coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

 • b) controlează activitatea societăților comerciale și regiilor autonome din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) propun și analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

 • d) se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

 • e) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • f) propun asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenți economici interni sau externi în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun și efectuează studii și analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire a municipiului Cluj-Napoca cu localități din străinătate și propun consiliului local proiecte de hotărâri în acest sens;

 • g) urmăresc aplicarea hotărârilor adoptate de către consiliul local;

 • h) controlează periodic modul în care s-au soluționat petițiile cetățenilor corespunzător domeniului de activitate;

 • i) îndeplinesc orice însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 15

Președintele comisiei de specialitate are tunătoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei și supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;

 • e) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

 • g) asigură menținerea ordinii în ședințele comisiei având aceleași drepturi ca și președintele de ședință și putând aplica sancțiunile prevăzute în statutul aleșilor locali ari. 57 alin. (1) lit. a-d și în prezentul regulament art. 87 lit. a-d

ART. 16

Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării ;

 • c) asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale,

e) îndeplinește orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

ART. 17

 • (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia, prin grija Biroului Relații Consiliul local, cu cel puțin 3 zile înainte.

 • (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (3) Participarea consilierilor la ședințele comisiei este obligatorie.

 • (4) . în caz de absență la ședința comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizația de ședință. Dacă absențele de la ședințele pe comisii continuă fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali.

ART. 18

Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local.

ART. 19

 • (1) La dezbaterea proiectelor de hotărâri, membrii comisiilor pot formula amendamente și propuneri care vor fi aprobate, dacă este întrunit votul majorității consilierilor prezenți.

 • (2) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (3) Avizul întocmit potrivit alin.(l) și (2) se prezintă secretarului municipiului, care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.

ART. 20

 • (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează prin grija secretarului acesteia într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (2) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

ART. 21

Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ART. 22

 • (1) Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

 • (2) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin.(l), obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

 • (3) Fiecare comisie de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate.

SECȚIUNEA 4. Alte dispoziții

ART. 23

 • (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. In acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fața consiliului hotărârea de validare.

 • (2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut de art. 34 din Legea nr. 215/2001. folosindu-se procedura stabilită în art. 6 din regulament.

 • (3) După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

ART. 24

 • (1) Primarul și viceprimarii participă la ședințele consiliului fără drept de vot, dar au dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței.

 • (2) Primarul și viceprimarii vor ocupa locuri distincte în sala de ședințe, separate de cel al președintelui de ședință. Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

ART. 25

Secretarul municipiului participă la ședințele consiliului fără drept de vot și are următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

 • a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție;

 • b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

 • c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;

 • d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;

 • e) informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziție consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal. respectiv stenograma dactilografiată a ședinței anterioare, asupra conținutului cărora solicită acordul consiliului;

 • g) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

 • h) urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. II informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri:

 • i) prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

 • j) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

 • k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

 • l) acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea obligații revin și aparatului propriu al consiliului local.

CAPITOLUL III

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECȚIUNEA 1. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri

ART. 26

 • (1) Dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparține primarului, consilierilor locali și cetățenilor.

ART. 27

 • (1) Proiectele de hotărâri inițiate de către primar vor fi însoțite de un referat de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului.

 • (2) Proiectele de hotărâri inițiate de către consilierii locali vor fi însoțite de o expunere de motive și vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului.

 • (3) Problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de referatul compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al consiliului local, precum și de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția ședințelor extraordinare și a celor de îndată.

 • (3) Proiectele de hotărâri vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. In acest scop, secretarul municipiului și personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.

 • (4) In preambulul proiectului de hotărâre se trece numai referatul primarului sau al consilierului care a propus proiectul respectiv.

ART. 28

 • (1) Persoana desemnată de către primar pentru relația cu societatea civilă are următoarele atribuții:

 • a) să publice un anunț referitor la proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în ședința consiliului local, în site-ul consiliului local, să-l afișeze la sediul acestuia. într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass-media locală cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare. Anunțul va cuprinde:

 • - referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local;

 • - texul complet al proiectului de hotărâre;

 • - termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre;

 • b) să transmită proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații;

 • c) să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;

 • d) să primeacă solicitările asociațiilor legal consituite sau a altor autorități publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice și să publice un anunț referitor la data și locul unde urmează să fie organizată întâlnirea;

 • e) difuzarea anunțului privind ședința publică a consiliului local și invitarea specială a unor persoane la ședința publică.

 • (2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2).

ART. 29

 • (1) Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică, proiectele de hotărâri. împreună cu observațiile și propunerile formulate de persoanele interesate, se transmit compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului pentru a se pronunța în legătură cu aceste recomandări (definitivare).

ART. 30

 • (1) în cazul în care o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică solicită în scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, consiliul local este obligat să comunice cu 10 zile înainte data și locul unde urmează să fie organizată această întâlnire. Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuție.

 • (2) La dezbaterea publică va participa obligatoriu inițiatorul proiectului, dar și specialiști din aparatul propriu al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, care au redactat referatul de specialitate.

 • (3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile și opinile participanților se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se înregistrează pe bandă magnetică.

 • (4) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local și se vor dezbate, împreună cu proiectul de hotărâre al inițiatorului. în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizarea și funcționare a consiliului local.

 • (5)  Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

 • (6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâri este în competența exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competența exclusivă a plenului consiliului local.

ART. 31

In cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

ART. 32

 • (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor, prin menționarea titlului și a inițiatorului.

 • (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștința consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare și cu invitația de a formula și depune amendamente.

 • (3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează prin grija secretarului.

ART. 33

 • (1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se trasmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului.

 • (2) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor.

ART. 34

 • (1) După examinarea proiectului și a recomandărilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmește un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

 • (2)  Avizul se transmite secretarului municipiului, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitația pentru ședință.

ART. 35

Proiectele de hotărâri însoțite de referatul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, de avizul comisiei de specialitate și de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

SECȚIUNEA 2. Dispoziții referitoare la inițierea proiectelor de hotărâri de către cetățeni

ART. 36

 • (1) Cetățenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.

 • (2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi inițiată de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Cluj-Napoca.

ART. 37

 • (1) Inițiatorii depun la secretarul unității administrativ teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afișat spre informare publică prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul municipiului Cluj-Napoca.

 • (3) Listele de susținători vor cuprinde numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.

 • (4) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca.

ART. 38

După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, proiectul de hotărâre va urma procedurile prevăzute în Secțiunea 1.

SECȚIUNEA 3. Dispoziții privind desfășurarea ședințelor și participarea la procesul de luare a deciziilor

ART. 39

 • (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declarații politice, întrebări, interpelări, petiții sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștința locuitorilor prin mass-media sau orice mijloc de publicitate

 • (2) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor, conform art. 35 alin.2 din O.G. nr. 35/2002.

 • (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

ART. 40

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice se va face în următoarele condiții:

 • a) anunțul privind ședința publică se afișează la sediul consiliului local, inserat in site-ul propriu și se transmite mass-mediei, cu cel puțin trei zile înainte de desfășurare;

 • b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociaților legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmează să fie abordat în ședința publică;

 • c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice precum și ordinea de zi.

ART. 41

 • (1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să se înscrie în registrul de prezență păstrat de secretarul municipiului.

 • (2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștință acest lucru, președintelui de ședință sau secretarului.

ART. 42

 • (1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate care au întocmit avize și. dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit referatul.

 • (2) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și se vor limita la susținerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Se pot formula amendamente în plen. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. în cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.

 • (3) Persoana care prezideză ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare. Președintele de ședință are dreptul să limiteze luările de cuvânt.

ART. 43

 • (1) Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (2) Prevederile alin.(l) se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART. 44

Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, întrucât hotărârile adoptate astfel sunt nule de drept conform art. 47 din Legea nr.215/2001. Incompatibilitățile trebuiesc comunicate de secretar înaintea începerii dezbaterii proiectului respectiv.

ART. 45

Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuție consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenți.

ART. 46

Este interzisă proferarea de injurii, insulte sau calomnii de către primar, viceprimari, secretar și consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

ART. 47

 • (1) Persoanele care asistă la ședințele publice, invitate sau din proprie inițiativă, trebuie să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. în cazul în care președintele de ședință constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea și, în ultimă instanță, evacuarea acesteia.

 • (2) în cazul consilierilor care încalcă regulamentul, președintele de ședință poate aplica sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali.

ART. 48

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ART. 49

Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul.

ART. 50

Ședințele consiliului local se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 43 și 45 din Legea nr.215/2001.

ART. 51

 • (1) Adoptarea hotărârilor ține de competența exclusivă a consiliului local.

 • (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice de persoanele menționate la art.46 alin.(3) au valoare de recomandare.

ART. 52

 • (1) Minuta ședinței publice, va fi afișată la sediul consiliului local și publicat în site-ul propriu.

 • (2) înregistrările ședințelor publice, cu excepția celor prevăzute la art. 34 alin. (3). vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de ir.teres public.

ART. 53

(1) Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă va întocmi și \a face public un raport anual privind transparența decizională, după luarea la cunoștință de către consiliul local, raport care va cuprinde următoarele elemente:

 • - numărul total al recomandărilor primite;

 • - numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri;

 • - numărul participanților la ședințele publice;

 • - numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri;

 • - cazurile în care consiliul local a fost acționat injustiție pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - evaluarea proprie a partcncriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;

 • - numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 • (2) Raportul anual privind transparența decizională va fi făcut public prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în ședință publică.

SECȚIUNEA 4. Procedura de vot

ART. 54

 • (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

 • (3) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită procedură de vot.

 • (4) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute dc lege (art.46 alin.4 din Legea nr.215/2001).

ART. 55

 • (1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și “contra". Secretarul municipiului va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvântul “pentru" sau “contra", în funcție de opțiunea sa.

 • (2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART. 56

 • (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, bifarea căsuței “da” sau “nu” iar la persoane se votează în căsuța respectivei persoane.

 • (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART. 57

 • (1) Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți. în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel, conform art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001.

 • (2) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcție.

 • (3) Abținerile se contabilizează la voturile “contra”.

 • (4) Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal, președintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

ART. 58

Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze, conform art.43 din Legea nr.215/2001.

ART. 59

Proiectele de hotărâri sau amendamentele respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleeași ședințe.

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII

ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART. 60

 • (1)  Consilierii pot adresa întrebări primarului, vicepri mari lor, secretarului municipiului precum și șefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor și unităților subordonate.

 • (2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

 • (3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil. în termen de 15 zile.

ART. 61

Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului, sau verbal, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART. 62

 • (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate să i le furnizeze astfel:

 • a) imediat, în cazul informației verbale;

 • b) în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, în cazul materialelor de documentare, consultare și analiză.

 • (2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau verbal.

ART. 63

 • (1) Orice cetățean are dreptul de a se adresa cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent și obiectul cererii.

 • (2) Secretarul municipiului transmite petiția autorității competente, spre analiză și soluționare, iar petiționarului i se aduce la cunoștință soluția adoptată, în termenul prevăzut de lege.

 • (3) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA

MANDATULUI DE CONSILIER

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale

ART. 64

 • (1) După declararea consiliului ca fiind legal constituit, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

 • (2) Consilierii locali primesc un însemn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • (3) Legitimația și însemnul se pot păstra de către consilierii locali, cu titlu evocativ, după încetarea mandatului.

SECȚIUNEA 2. Drepturile aleșilor locali

ART. 65

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative individual sau în grup.

ART. 66

 • (1) Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate consilierul are dreptul la indemnizație de ședință.

 • (2) Indemnizația de o ședință pentru membrii consiliului local care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului.

 • (3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2) este de o ședință ordinară de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate de bază pe lună.

 • (4) Consilierul are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.

ART. 67

 • (1) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. în cazul primarului, viceprimarului și consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

 • (2) în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

ART. 68

Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

ART. 69

 • (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit

 • (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

AR I . 70

 • (1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali

 • (2) în virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.

ART. 71

Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședința care ia act de aceasta. Președintele de ședință propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului consilierului demisionat și se declară locul vacant.

SECȚIUNEA 3. Obligațiile aleșilor locali

ART. 72

Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au obligația de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

ART. 73

Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART. 74

Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. în cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART. 75

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

ART. 76

Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART. 77

Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

ART. 78

Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

ART. 79

Fiecare consilier, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ART. 80

Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate de instituțiile abilitate.

ART. 81

Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.

ART. 82

 • (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care a obținut aprobarea consiliului, respectiv a președintelui comisie, dacă are motive temeinice.

 • (2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin rcgualemntul de funcționare a consiliului

 • (3) Consilierul care absentează nemotivat la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali.

ART. 83

Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoștință consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

SECȚIUNEA 4. Răspunderea aleșilor locali

ART. 84

Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

ART. 85

Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

ART. 86

 • (1) încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu modificările ulterioare, a prevederilor Statutului aleșilor locali, și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancțiuni.

 • a) avertismentul

 • b) chemarea la ordine

 • c) retragerea cuvântului

 • d) eliminarea din sala de ședință

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate

 • f) retragerea indemnizației de ședință pentru 1 -2 ședințe

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a-d se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e, f de către consiliu prin hotărâre.

 • (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e cazul se va transmite Comisiei de administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

ART. 87

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

ART. 88

 • (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de ședință.

ART. 89

 • (1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

 • (2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca fiind satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

ART. 90

în cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

ART. 91

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau a unor abateri deosevbit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia de administrație publica locala, probleme juridice, servicii publice și comerț în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART. 92

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

ART. 93

Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

ART. 94

în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.

ART. 95

 • (1) Sancțiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. e, f se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

ART. 96

 • (1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni :

 • a) mustrare

 • b) avertisment

 • c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

 • d) eliberarea din funcție.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a și b se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor cu cel puțin cinci zile înaintea ședinței.

 • (3) în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. 1 lit. a și b hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c. d cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

 • (4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c și d poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării ale unității administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritorială.

ART. 97

împotriva sancțiunii prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

ART. 98

Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 99

 • (1) în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege.

 • (2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.

 • (3) Consilierii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (4) Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a consilierilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectul, în termenul de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

 • (5) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură dc protecția prevăzută de legea penală.

 • (6) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni a supra consilieruli local în legătură cu exercitarea mandatului său.

SECȚIUNEA 5. Dispoziții referitoare la declararea intereselor aleșilor locali

ART. 100

(1) Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 101

Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :

 • a) soț. soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia ;

 • c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;

 • d) o altă autoritate din care fac parte ;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;

 • f) o asociație sau fundație din care fac parte.

ART. 102

în declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:

 • a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;

 • b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective:

 • c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta depășește 5% din capitalul societății;

 • d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;

 • e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;

 • f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;

 • g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;

 • h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;

 • i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teriotriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;

 • j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale ; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități, conform legii;

 • k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarilor și consilierilor locali

ART. 103

 • (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

 • (2) în situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

 • (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

ART. 104

(1) Declarația privind interesele personale se depune după cum urmează:

 • a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca fiind legal constituit, în cazul consilierilor locali;

 • b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarului;

 • c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul viceprimarilor.

ART. 105

Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară.

ART. 106

 • (1) Ncrcspcctarca declarației privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 102 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.

 • (2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

 • (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

ART. 107

Cadourile și orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 104 lit. j sunt supuse confiscării

ART. 108

Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale, declarații care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.

CAPITOLUL VI

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art. 109

 • (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa. în cadrul aparatului permanent al consiliului local pot fi încadrate, prin hotărâre a consiliului local, una, două persoane cu studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

 • (2) Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin.(l) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecționarea acestora se face pe bază de concurs sau examen organizat, în condițiile legii. Comisia de concurs se stabilește de consiliul local.

Art. 110

 • (1) Apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 114, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare sau de către un apărător ales, în măsura în care asistența juridică nu poate fi asigurată în alt fel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.

 • (2) In situațiile prevăzute la alin.(l), împuternicirea se semnează de președintele de ședință.

 • (3)  Persoanele încadrate pe aceste posturi își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului unității administrativ teritoriale și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, asigurarea documentării și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror alte materiale.

Art. 111

 • (1) Posturile prevăzute la art. 114 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice aprobate cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Personalului angajat potrivit art. 114 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

ART. 112

Secretarul municipiului precum și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al consiliului local, asigură consilierilor locali asistență de specialitate în desfășurarea activității.

ART. 113

Adoptarea și modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002, cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali.

Art. 114

Consilierii validați la începutul mandatului vor depune la secretariatul consiliului local o declarație prin care specifică ocupația, funcția proprie precum și a rudelor până la gradul al patrulea, conform art.47 din Legea nr.215/2001.

Art. 115

Prevederile prezentului regulament se bazează pe următoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, O.G. nr. 35/2002 aprobată prin Legea nr. 673/2002, Transparența decizională în administrația publică, Legea nr. 52/2003, Statutul aleșilor locali, Legea nr. 393/2004 și se completează cu dispozițiile legislației române în vigoare.