Hotărârea nr. 171/2005

Hotărârea 171/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 479/2003 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Valcon Grup Serv SRL).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 479/2003

(asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. VALCON GRUP SERV S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Elotărârii nr. 479/2003 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8.668 din 08.02.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 479/2003;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit.x și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează art.l. al Hotărârii nr. 479/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. VALCON GRUP S.R.L. având ca obiect administrarea activității din parcările în regim plata cu ora și a parcărilor cu plată prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obligațiile SC Valcon Grup

Să administreze parcările cuprinse în Anexa nr.l preluate pe bază de proces verbal de predare-primire în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare a Domeniului Public Destinat Parcărilor Auto cu Plată.

Să încaseze tarifele cu aplicarea metodelor de taxare și respectarea zonelor tarifare prevăzute în Regulamentul de Exploatare a Domeniului Public Destinat Parcărilor Auto cu Plată din Municipiul Cluj-Napoca. Sumele datorate se vor vira la bugetul local până la data de 25 a lunii următoare.

Să prezinte anual până la data de 15 ianuarie a fiecărui an bugetul propriu de venituri și cheltuieli. Bugetul propriu de venituri și cheltuieli aferent anului 2005 va fi prezentat în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Obligațiile Consiliului local

Să pună la dispoziția SC VALCON GRUP parcările prevăzute pe străzile cuprinse în anexa 1, pe bază de proces - verbal de predare-primire și plan de situație, scara 1:500, conform Regulamentului de Exploatare a Domeniului Public Destinat Parcărilor Auto cu Plată din Municipiul Cluj-Napoca.

Să asigure prin serviciile de specialitate emiterea, urmărirea și executarea proceselor - verbale de contravenție aplicate pentru nerespectarea regulamentului.

Să sprijine pe toate căile legale realizarea cât mai operativă a obiectului de activitate a asocierii.”

Art.II. Se aprobă modelul contractului de asociere în participațiune prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr. 171 din 14 martie 2005                         Președinte de ședință,

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Dr. Laszlo AîtilaSITUAȚIA LOCURILOR DE PARCARE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA FIRMEI S.C.VALCON GRUP S.R.L.

Nr. Crt.

DENUMIREA STRĂZII

1.

BOLYAI

2.

BABA NOVAC

3.

21 DECEMBRIE 1989

4.

IULIU MANIU

5.

EMIL ZOLA

6.

MATEI CORVIN

7.

SAMUIL MICU

8.

I.C.BRÂTIANU

9.

TOMIS

10.

P-ȚA UNIRII

11.

ALEEA ÎNVĂȚĂTORULUI

12.

DOROBANȚILOR

13.

ZRINY

14.

PAVLOV

15.

DOBROGEANU GHEREA

16.

P-ȚA CIPARIU

17.

PITEȘTI

18.

PAVEL ROȘCA

19.

EMIL ISAC

20.

SINDICATELOR

21.

ACADEMIEI

22.

MIHAI EMINESCU

23.

DOROBANȚILOR

24.

B-DUL EROILOR

25.

GH. DOJA

26.

GEORGE BARIȚIU

27.

P-ȚA M. VITEAZUL

28.

UNIVERSITĂȚII

29.

NAPOCA

30.

CLINICILOR

31.

OPERA MAGHIARĂ

32.

TIPOGRAFIEI

33.

BRASSAI

34.

POȘTEI

35.

KOGĂLNICEANU

36.

E. de MARTONNE

37.

GAAL GABOR

38.

DAVID FERENCZ

39.

NICOLAE BÂLCESCU

40.

PLOIEȘTI

41.

PETOFI

42.

HOREA

43.

I.MICU KLEIN

44.

POTAISSA

45.

COTITĂ

46.

ȘT. O. IOSIF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

NR. 400/ 15.12.1997

Art.l. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca cu sediul in str. Moților nr.3, tel. 596030, reprezentat de Emil Boc - primar si denumit in cele ce urmeaza CONSILIUL.

 • 1.2. Societatea Comerciala “ VALCON GRUP SERV” SRL cu sediul in Cluj Napoca, str. Pavel Roșea nr.7, tel. 594084, înregistrata la Reg. Corn. Sub nr. J12/117/1996, C.U.I R8065293, avand cod IBAN RO 37 BTRL 0130 1202 9650 93XX ueschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. Floratiu Moldovan, si denumita in cele ce urmeaza ASOCIAT.

 • 1.3. Cele doua parti, in calitate de asociati si de comun acord au convenit la incheierea prezentului Contract de Asociere in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al municipiul Cluj - Napoca nr. 344/20.10.1997 si Regulamentul de Exploatare a Domeniului Public Destinat Parcărilor Auto cu Plata din Municipiul Cluj Napoca.

 • 1.4. Părțile contractante, de comun accord, precizează ca prin aceasta asociere nu se naște o noua persoana juridica, raporturile dintre parti stabilindu-se prin prezentul contract.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Asocierea in participatiune dintre părțile contractante are ca obiect administrarea parcărilor publice cu plata, cuprinse in Anexa 1, parte integranta a prezentului contract.

Art.3. VENITURI

 • 3.1. Tarifele de taxare, valoare si tipul abonamentului de parcare, taxa de staționare majorata si amenzile percepute vor fi stabilite prin Regulamentul de Exploatare a Domeniului Public Destinat Parcărilor Auto cu Plata din Municipiul Cluj Napoca adoptat prin HCL denumit in continuare REGULAMENT.

 • 3.2. Veniturile asocierii se constituie din:

 • a) sume provenite din încasarea taxei orare;

 • b) sume provenite din vanzarea abonamentelor si tichetelor;

 • c) sume provenite din încasarea taxei de parcare majorate si amenzilor aplicate pentru incalcarea prevederilor regulamentului;

Art. 4. REPARTIZAREA VENITURILOR

 • 4.1. Primăria municipiului prin serviciul de specialitate va aproba anual un buget de venituri si cheltuieli al asocierii.

Cheltuielile de administrare ale activitatii vor fi stabilite la o suma ce nu poate fi depășită. In caz contrar depășirile vor fi suportate de SC VALCON GRUP din cota de participare la beneficii a acestuia.

 • 4.2. Beneficiile activitatii vor fi repartizate astfel: Consiliul - 65%, dar nu mai puțin de 25% din încasările brute realizate lunar de asociat. Asociat - 35%

Art.5. MODALITATI DE PLATA

 • 5.1. Cota de participare la beneficii a Consiliului Local se va achita trimestrial, după închiderea balanței contabile pana la data de 30 a lunii următoare, in contul numărul RO 94 TREZ 21621220207XXXXX deschis la Trezoreria Cluj Napoca, cu mențiunea cota de participare la beneficii conform contractului nr. 400/1997.

 • 5.2. Neachitarea la termen a sumelor datorate de asociat atrage după sine dobânzi de 0,06% / zi.

 • 5.3. întârzierea plăților către consiliu cu mai mult de 90 zile, îi da dreptul Consiliului Local sa rezilieze unilateral contractul printr-o notificare scrisa.

Art.6. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

6.1. Obligațiile Consiliului Local

 • 6.1.1. Sa pună la dispoziția SC VALCON GRUP parcările prevăzute pe străzile cuprinse in anexa 1, in baza planșelor de detaliu scara 1:500, avizate de Comisia municipala de sistematizare a circulației rutiere si pietonale. Acestea vor conține numărul locurilor de parcare si delimitarea lor exacta precum si zonele interzise pentru fiecare strada in parte.

 • 6.1.2. Sa asigure prin serviciile de specialitate emiterea, urmărirea si executarea porceselor - verbale de contravenție aplicate pentru nerespectarea regulamentului.

 • 6.1.3. Se încheie un protocol cu Serviciul de specialitate, pentru identificarea in regim de urgenta a posesorilor de autovehicule.

6.1.4 Sa sprijine pe toate caile legale realizarea cat mai operativa a obiectului de activitate a asocierii .

6.2.. Obligațiile SC Valcon Grup

 • 6.2.1. Sa respecte in totalitate prevederile Regulamentului de exploatare al domeniulu public destinat parcărilor autovehiculelor din municipiul Cluj-Napoca aprobat prin Hotarare a Consiliului local.

6.2.2 Sa preia administrarea parcărilor cuprinse in anexa 1 la contract pe baza de proces - verbal de predare - primire.

 • 6.2.3. Sa doteze parcările cu parcometre si cu distribuitoare de tichete astfel incat sa asigure o sursa de tichete la maxim 50 locuri de parcare dar nu mai departe de lOOm si sa asigure puncte de desfacere a tichetelor (chioșcuri de presa, magazine).

 • 6.2.4. Sa marcheze periodic locurile de parcare si sa le doteze cu indicatoare de semnalizare rutiera corespunzătoare. Se va asigura întreținerea indicatoarelor de semnalizare.

 • 6.2.5.  Sa prezinte lunar situația încasărilor brute realizate in parcari, precum si din alte activitati desfășurate pe terenurile ce fac obiectul asocierii, conform balanței contabile lunare.

 • 6.2.6. Sa intretina, sa modernizeze parcometrele si distribuitoarele de tichete si sa le suplimenteze la solicitarea Primăriei. In cazul în care se constata situații de neintretinere in stare de funcționare a distribuitoarelor de tichete si a parcometrelor cu ocazia inspecțiilor efectuate de reprezentanții Primăriei, se va proceda la remedierea lor in maxin 48 ore de la anunțare.

 • 6.2.7. Sa asigure evidenta informatizata a activitatii desfășurate si sa prezinte spre verificare compartimentelor de specialitate ale Primăriei toate documentele privitoare la activitatea desfasurata.

 • 6.2.8. Sa intocmeasca si sa prezinte spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 7 DURATA ASOCIERII

 • 7.1. Durata asocierii este de zece ani, incepand cu data semnării contractului adica 25.12.1997.

 • 7.2. Contractul de asociere se poate prelungi cu cinci ani prin acordul scris al pârtilor exprimat prin Act Adițional, încheiat cu cel puțin 90 zile inaintea expirării duratei de asociere.

Art.8. MODALITATI DE ÎNCETARE A ASOCIERII

 • 8.1. Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul.

 • 8.2. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.5 pct. 5.3. si art. 6 pct. 6.2.

 • 8.3. Cu acordul pârtilor.

 • 8.4. în cazul în care in urma controlului efectuat de către compartimentul de specialitate din Primărie se constata management defectuos.

8.5 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia din părțile in prezentul contract, atrage desființarea acestuia de drept fara punerea in intaziere si fara intervenția instanței de judecata.

Art. 9. FORȚA MAJORA

Forța majora constatata in condițiile legii, se notifica in scris la sediul celuilalt asociat, cu confirmare de primire, in termen de 48 ore de la data producerii evenimentului si apara de răspundere contractuala partea care o invoca si o dovedește. Nu sunt considerate cazuri de forța majora lipsa de energie de orice fel, lipsa de materiale si utilaje, grevele, lipsa sau depășirea capacitatii de producție, culpa terțului.

Partea care invoca forța majora este obligata sa ia masurile necesare in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Daca in termen de 30 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti, încetarea de plin drept a acestui contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune, interese.

Art.10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 10.1 Litigiile nesolutionate pe cale amiabila vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Art.ll. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1 Drepturile si obligațiile rezultate din raporturile lor legale cu terte personae fizice sau juridice nu produce efecte juridice fata de celelalt asociat numai in măsură in care ele au fost contractate pentru realizarea obiectivului asocierii.

 • 11.2. SC VALCON GRUP SERV SRL accepta mutarea pe un nou amplasament pe cheltuiala sa, la cererea Consiliului Local, in situația schimbării destinației terenului.

 • 11.3. Prezentul contract se poate modifica numai prin acte adiționale incheiate conform legilor in vigoare si cu acordul ambelor parti.

 • 11.4. Prezentul contract conține 4 pagini si a fost redactat in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte, ambele cu valoare de original.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SC VALCON GRUP SERV SRL

CLUJ NAPOCA

PRIMAR

EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRADAN

OFICIUL JURIDIC AURORA TARMURE

DIRECTOR D.A.D.P.P.

DACIA CRISAN