Hotărârea nr. 170/2005

Hotărârea 170/2005 - Aprobarea „Modificarea la P.U.D. – hală – depozit si birouri”, str. Frunzisului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Modificare Ia PUD - hală - depozit și birouri " str. Frunzișului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru "Modificare la PUD - hală - depozit și birouri " str. Frunzișului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 8908/ 43 / 08.02.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea documentației pentru "Modificare la PUD - hală - depozit și birouri " str. Frunzișului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de urbanism nr.81819 /4872/ 20.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate.

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația privind "Modificare la PUD - hală -depozit și birouri ", str. Frunzișului f.n., beneficiar SC RULEMNTI SUEDIA SRL privind configurația clădirii, amplasarea pe parcelă, asigurarea unui acces din str.Frunzișului, traseu regularizat al str. Frunzișului, precum și avizul Comisiei tehnice de urbanism nr.81819/4872/20.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează.

Secretarul municipiului,

\lr. Mircca Jorj \ <

Nr. 170 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)