Hotărârea nr. 17/2005

Hotărârea 17/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 12/2004.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 12/2004.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 12/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.81.829 din 09.12.2004 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Elotărârii nr. 12/2004;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”d” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l din Hotărârea nr. 12/2004 care va avea următorul cuprins :

“Art.l. Se prelungește perioada de colectare a taxei speciale pentru apă potabilă livrată consumatorilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, cu încă un an de la data de 1 ianuarie 2005 până la data de 31 decembrie 2005.

Colectarea contravalorii fondurilor provenite din taxa specială pentru apă se va realiza de către R.A.J.A.C, cu obligația acesteia de a vira integral suma către Primăria municipiului Cluj-Napoca, urmând ca aceasta din urmă să repartizeze sumele pentru fiecare lucrare în parte.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția control și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.17 din 10 ianuarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi).