Hotărârea nr. 169/2005

Hotărârea 169/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru birouri si spatii comerciale, str. Frunzisului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


PROIECT AVIZAT:

SECRETAR

Mircea Jorj


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru birouri și spații comerciale str. Frunzișului nr. f.n.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D.- pentru birouri și


spații comerciale , str. Frunzișului nr. f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 15937/43/07.03.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru amenajare birouri și spații comerciale pe str. Frunzișului nr. f.n.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare și de urbanism nr.84241/4871/20.01.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru birouri și spații comerciale pe str. Frunzișului f.n. , beneficiar : Oros Beniamin, prin care se reglementează amplasare sediu firmă și spații comerciale, prin 2 construcții cu P+3E și D+P+4E cu parter mai extins, amplasate retras față str.Frunzișului cu menținerea unei distanțe minime de 4 m. de la drumul secundar, organizarea unui acces din drumul public, amenajarea și sistematizarea verticală, platformă de parcare auto, alei pietonale și spații verzi, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.84241/4871/20.01.2005.

Al t. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția


urbanism .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.\ Contrasemnează.

Secretarul municipiului-\j r. MircwrTîTrjv


Nr. 169 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)