Hotărârea nr. 167/2005

Hotărârea 167/2005 - Aprobarea P.U.D. Centru expozitional si depozitare materiale de constructii, str. Traian Vuia nr. 128.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Centru expozițional și depozitare materiale de construcții Strada Traian Vuia, nr. 128

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Centru expozițional și depozitare materiale de construcții - strada Traian Vuia, nr. 128, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16366/431/08.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Centru expozițional și depozitare materiale de construcții - strada Traian Vuia, nr. 128, beneficiar S.C. Transilvania Construcții S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83374/4911 din 20.01.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Centru expozițional și

depozitare materiale de construcții - strada Traian Vuia, nr. 128, beneficiar S.C. Transilvania Construcții S.A., prin care se reglementează accesul auto din strada Orăștiei și pictonal din str. Traian Vuia, organizarea incintei, regimul de înălțime P+2E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 36,55% și C.U.T. = 0,61 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83374/4911 din 20.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


Nr. 167 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)