Hotărârea nr. 166/2005

Hotărârea 166/2005 - Aprobarea P.U.D. pentur locuinte familiale, str. E. Ionesco nr. 62-68 (extindere P.U.D. locuinte aprobat prin HCL nr. 103/2004)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, str. E. Ionesco nr. 62-68 (extindere PUD locuințe aprobat prin HCL nr. 103/2004)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - pentru locuințe familiale , D+P+M , str. Eugen Ionesco nr. 62-68,

Analizând Referatul nr. 15946/ 43 /07.03.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+M. str. E. Ionesco nr. 62-68;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.83O31/4868/20.01.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

11 O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, D+P+M, str. E. Ionesco nr. 62-68, beneficiar Ciobănescu Dumitru Cristian și Tlicllman Walter, prin care se reglementează parcelarea și amplasarea de locuințe familiale , D+P+M. - în aliniere preluată din PUD anterior aprobat - la 5 m. de traseul regularizat al străzii E.Ionesco. Fată de limitele laterale cele două construcții vor fi amplasate la 3 m., iar față de cea posterioară la 5 m., precum și avizul Comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism nr.83031/4868/20.01.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Nr. 166 din 14 martie 2005

( I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)