Hotărârea nr. 165/2005

Hotărârea 165/2005 - Aprobarea P.U.D., Locuintă familială S+P+E B-dul Muncii nr. 213A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință familială S+P+E b-dul Muncii, nr. 213.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință familială S+P+E - b-dul Muncii, nr. 213.A, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16369/431/08.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință familială S+P+E - b-dul Muncii, nr. 213.A, beneficiar Seles Dorin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 37222/4429 din 01.06.2004 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință familială


S+P+E - b-dul Muncii, nr. 213.A, beneficiar Seles Dorin, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de înălțime max. S+P+E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 18% și C.U.T. = 0,54 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 37222/4429 din 01.06.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo ĂttilaNr. 165 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)