Hotărârea nr. 164/2005

Hotărârea 164/2005 - Aprobarea P.U.D., Locuintă S+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Locuință S+P+2E Strada Mircea Eliade, nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință S+P+2E - strada Mircea Eliade, nr. 32, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16372/431/08.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință S+P+2E - strada Mircea Eliade, nr. 32., beneficiar Mocan Ioan.

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 65875/4632/14.10.2004 și 77162/4761 din 24.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință S+P+2E -


strada Mircea Eliade, nr. 32., beneficiar Mocan Ioan, prin care se avizează P.O.T. max. = 38,5% și C.U.T. max.= 1,155 ADC, precum și avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 65875/4632/14.10.2004 și 77162/4761 din 24.11.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Dr. Laszlo Attila


CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

r. Mircea

Nr. 164 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)