Hotărârea nr. 162/2005

Hotărârea 162/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+E, str. Măcesului (Colonia Becas) f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+E, str. Măceșului (Colonia Becaș) f.n.

Consili.il local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E , str. Colonia Becaș nr.f.n. ,

Analizând Referatul nr. 16049/' 43 /07.03.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale. D+P+E, str. Măceșului (Colonia Becaș) f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.41294/4515/29.07.2004 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, D+P+E, str. Măceșului (Colonia Becaș )f.n., beneficiar: Dumitraș Daniel, prin care se reglementează parcelarea în loturi având suprafețe variabile - de la 473 la 916 mp. cu drum de acces median - și amplasarea de locuințe familiale . D+P+E, aliniate la min. 5 m. de la drum, regimul de construire izolat, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.41294/4515/29.07.2004.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. I


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul municipiului

r. Mirce


Nr. 162 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)