Hotărârea nr. 160/2005

Hotărârea 160/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familială S+P+M, strada Bârc I, nr. 2A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință familială S+P+M Strada Bârc I, nr. 2.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință familială S+P+M - strada Bârc I, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 15884/431/07.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință familială S+P+M - strada Bârc I, beneficiar Rus Dan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 695/4912 din 20.01.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință familială S+P+M - strada Bârc I, beneficiar Rus Dan, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, amplasarea la 6,0 m. de la stradă 3,0 m. de la limita laterală est și 0,6 m față de limita vest, regimul de înălțime max. S+P+M, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 33% și C.U.T. = 0,66 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 695/4912 din 20.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 160 din 14 martie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)