Hotărârea nr. 157/2005

Hotărârea 157/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte si birouri, S+P+2E, str. Bisericii Ortodoxe nr. 30.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+2E, str. Bisericii Ortodoxe nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și birouri , S+P+2E , str. Bisericii Ortodoxe nr. 30,

Analizând Referatul nr. 16012/ 43 /07.03.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+2E, str. Bisericii Ortodoxe nr. 30;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.2218/4961/17.02.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

H OTĂRĂȘ T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe și birouri , S+P+2E, str. Bisericii Ortodoxe nr. 30, beneficiari Coța Florin și Nistor Cosmin , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe .S+P+2E. cu birouri la parter și garaj colectiv cu 8 locuri la subsol cu acces pe latura nordică, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.2218/4961/17.02.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Lasz.lo Attila

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul municipiului

*Jr. MirceaJExQ

Nr. 157 din 14 martie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)