Hotărârea nr. 154/2005

Hotărârea 154/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte familiale D+P+E, str. Câmpului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale D+P+E str. Câmpului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D.- pentru construire locuințe familiale D+P+E , str. Câmpului f.n. , proiect din inițiativa primarului.

Analizând referatul nr. 8690/431/ 8.02.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D pentru construire locuințe, familiale D+P+E, str. Câmpului f.n..

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism. nr.57757/4538/02.09.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale D+P+E, str. Câmpului f.n.,- beneficiari: Olariu Veronica si Vaida Ștefan prin care se reglementează accesul . amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, posibilitatea de racordare la utilități precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57757/4538/02.09.2004

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .


Nr. 154 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)