Hotărârea nr. 151/2005

Hotărârea 151/2005 - Modiifcarea Hotărârii nr. 556/2004 (privind modificarea Hotărârii nr. 120/2002)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 556/2004 (privind modificarea Hotărârii nr. 120/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență - proiect din initiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 8.760 din 08.02.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune reglementarea acordării ajutoarelor de urgență, în sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului de urgență;

Reținând prevederile Legii nr. 416/2001 și ale H.G. nr. 1.099/2001;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d" și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației puiblice

locale,


HOTĂRA Ș T E:

Art. I . Se modifică art. I din Hotărârea nr. 556/2004, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. Primarul poate acorda ajutorare de urgență, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, aflate în una din următoarele situații:

  • 1.  Accidente care duc la distrugerea unor bunuri cum ar fi: gard, casă, autoturism, anexe, provocate de accidente sau calamități naturale (cutremure, incendii, inundații, alunecări teren, căderi de arbori, grindină), în sumă de până la 40.000.000 lei, în funcție de gravitatea acestora.

  • 2.  Familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat și al căror venit net pe membru de familie până la data decesului este sub 1,5 salarii minime pe economie, în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, soțului/soției sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv, în sumă de până la 20.000.000 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

  • 3.  Beneficiarilor de ajutor social care decedează și se constată, în urma anchetei sociale, că urmașii acestora au suportat cheltuielile de înmormântare, în sumă de până la 20.000.000 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

  • 4.  Decesul în familiile angajaților Primăriei (angajatul- sotul/sotia, părinții angajatului, copiii). în suma de până la 20.000.000 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

  • 5.  Accidentarea în timpul exercițiului funcțiunii a unui angajat al Consiliului local, în urma căreia va suferi o spitalizare mai mare de 15 zile sau o infirmitate, în sumă cuprinsă între 10.000.000 lei și 20.000.000 lei.

  • 6.  în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane vârstnice, provenite din familii în care venitul net pe membru de familie nu depășește 1,5 salarii minime pe economie, pentru acoperirea parțială a costului medicamentelor, până la 75% din costul acestora, dar nu mai mult de 25.000.000 lei/an.

  • 7.  în cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie au fost până la data decesului sub 1,5 salarii minime pe economie, când persoana decedată nu a realizat venituri și nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale, urmașii, aparținătorii sau o altă persoană care a asigurat serviciile funerare neputând beneficia de ajutor pentru înmormântare din partea altor instituții, în sumă de până la 20.000.000 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

în toate aceste situații acordarea ajutorului de urgență se va face în baza rezoluției Comisiei de aplicare a Legii nr. 416/2001, prin dispoziția primarului emisă în urma unui referat și a anchetei sociale”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr. LASZLO ATTILA

Nr. 151 din 14 martie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


v Contrasemnează: Secretarul municipali J^MIRCEA^WK