Hotărârea nr. 150/2005

Hotărârea 150/2005 - Acordarea gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si asistentii personali ai acestora, pentru luna aprilie 2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OIÂ RÂRE privind acordarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, pentru luna aprilie 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna aprilie 2005 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16.372 din 08.03.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune mandatarea primarului pentru luna aprilie 2005, în vederea aprobării listei beneficiarilor de abonamente gratuite, întocmită de către Serviciul protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d" și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă mandatarea primarului în vederea aprobării listei nominale a beneficiarilor de abonamente gratuite pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna aprilie 2005, întocmită de către Serviciul protecție socială din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(2) Actualizarea listei cu beneficiari prevăzută la alin.(l) se face de către Serviciul protecție socială și se aprobă prin dispoziția primarului.

Art.2. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor lunare de către R.A.T.U.C. se face din bugetul local în baza dispoziției primarului.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciu! protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,


Dr. LASZLO ATTILA


Nr. 150 din 14 martie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)