Hotărârea nr. 147/2005

Hotărârea 147/2005 - Atribuirea unui garaj din fondul de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R ÂR E

privind atribuirea unui garaj din fondul de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui garaj din fondul de stat situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr.9- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula ;

Analizând referatul nr. 120/451/ din 08.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea în urma licitației a unui garaj din fondul de stat situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 9, pentru dl HARY ADALBERT,

Reținând prevederile HG. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996, republicată, precum și avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”f’ și art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea, în urma licitației, a garajului din fondul de stat, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr.9, în suprafață de 15,93 mp., la chiria de 235.000 lei/mp/lună, d-lui H.ARY ADALBERT, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr.9, ap.2.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 147din 14 martie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)