Hotărârea nr. 145/2005

Hotărârea 145/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Laborator Cofetărie Palas SRL.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. LABORATOR COFETĂRIE PALAS S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit in ședința de ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C LABORATOR COFETĂRIE PALAS S.R.L. - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea,Florin Stamatian,Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.537/07.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C.LABORATOR COFETĂRIE PALAS S R L.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.48, in suprafața de 50,57 mp. ;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. LABORATOR COFETĂRIE PALAS S.R.L. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.48 , in suprafața de 50,57 mp., cu destinația de cofetărie si laborator , in următoarele condiții:

S.C. LABORATOR COFETĂRIE PALAS S.R.L. se obliga :

  • a)  sa achite cota de asociere de 9.200.000 (noua milioane doua sute mii ) lei/luna, indexabila cu rata inflației;

  • b)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult de 2 ani.Contractul inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, leAttifa


Nr. 145 din 14martie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)