Hotărârea nr. 143/2005

Hotărârea 143/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 262 din 1 aprilie 2004 privind tariful pentru activitatea desfăsurată de personalul medico-sanitar din comisiile de recrutare-încorporare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C'LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 262 din 1 aprilie 2004 privind tariful pentru activitatea desfășurată de personalul medico-sanitar din comisiile de recrutare-încorporare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 262 din 1 aprilie 2004. privind tariful pentru activitatea desfășurată de personalul medico-sanitar din comisiile de recrutare-încorporare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 15153 din 01.03.2005 al Serviciului Buget - Financiar - Salarizare, prin care se propune modificarea tarifului pentru activitatea desfășurată de personalul medico-sanitar din comisiile de recrutare-încorporare, având în vedere indexările salariale acordate în perioada 1 aprilie 2004 - 1 martie 2005;

Reținând prevederile art. 76 din Legea nr. 46 / 1996 privind pregătirea populației pentru apărare, potrivit cărora "autoritățile administrației publice locale asigură plata personalului din afara centrelor militare județene, municipale și de sector, care desfășoară activitate în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare'’;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor an. 38 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă următorul tarif pentru activitatea desfășurată de personalul medico-sanitar din comisiile de recrutare-încorporare:

  • - medic de medicină generală / de specialitate - 67.000 lei / oră;

  • - asistentă medicală - 37.000 lei / oră.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr. 143 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)