Hotărârea nr. 140/2005

Hotărârea 140/2005 - Aprobarea termenului de atribuire a numărului de autorizatii taxi permanente, conform art. 10 din Ordinul 275/2003 – pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea termenului de atribuire a numărului de autorizații taxi permanente, conform art. 10 din Ordinul 275/2003- pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului de atribuire a numărului de autorizații taxi permanente, conform art. 10 din Ordinul 275/2003 - pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16.330 din 08.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune privind aprobarea termenului de atribuire a numărului de autorizații taxi permanente, conform art. 10 din Ordinul 275/2003 - pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

în urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor Legii nr. 38/2003, a Ordinului 275/2003 - pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și 46 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă termenul aferent procedurii de atribuire a numărului de autorizații taxi permanente cu durata de 40 de zile, între 14.03.2005 - 23.04.2005.

Depunerea cererilor solicitanților și a documentelor necesare se va face până la data de 04.04.2005, iar perioada 14.04.2005-23.04.2005 va fi consacrată doar rezolvării contestațiilor.

Art.2. în cazul în care numărul autorizațiilor taxi solicitate depășește numărul autorizațiilor taxi stabilite pentru fiecare grupă în parte, va avea loc o departajare între solicitanți pe baza criteriilor stabilite în conformitate cu Legea nr.38 din 2003, care vor fi supuse aprobării Consiliului local, printr-un regulament ce se va stabili ulterior.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică, Direcția control, Direcția impozite și taxe și Direcția economică.

Nr. 140 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municip ului, Jr.Mircea Jori.