Hotărârea nr. 135/2005

Hotărârea 135/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 213/2003 (constituirea Comisiei de atestare a administratorilor de condominii).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.213/2003 ( constituirea Comisiei de atestare a administratorilor de condominii)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 213/2003, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 14436/2005 al Serviciului Administrație Publica Locala Autoritate Tutelara prin care se propune modificarea art.l al Hotărârii nr.213/2003, in sensul desemnării in comisie a doi reprezentanți ai deliberativului local si înlocuirea președintelui si a unui membru;

Reținând prevederile O.G. nr. 85/2001, aprobata prin Legea nr. 234/2002 si ale H.G. nr. 400/2003, modificata;

Vazand raportul Comisiei de validare in urma votului secret exprimat, precum si avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.3 si 46 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifica art. 1 al Hotărârii nr.213/2003, care va avea următorul conținut:

“Art.l Se constituie comisia de atestare a administratorilor de condominii in

următoarea componenta:

Președinte: - Sorin Apostu Membri: - Fekete Emoke

 • - Maria Dulca

 • - Traian Runcan

 • - Dorina Petrice

 • - Maria Rus

 • - Fabian Muresan Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hot Administrație Publica Locala - Autorita

 • - director Direcția Tehnica

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - sef serviciu Administrație Publica Locala Autoritate Tutelara

 • - sef birou Contabilitate

 • - consilier juridic

Serviciul Juridic Contencios

 • - insp.de spec.- Serv. Audit Intern”, arii se încredințează comisia si Serviciul : Tutelara.

Președinte cjțe ședința, Dr.Laszlo Âttila }N Contrasemnează:

Nr. 135 din 14 martie 2005

(Hotararea a fost adoptata prin vot secret)


(Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj \ )