Hotărârea nr. 134/2005

Hotărârea 134/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componenta si numirea Consiliului de Administratie al RADP Cluj-Napoca.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16455 din 8 martie 2005 al Biroului Relații Consiliul local prin care se propune modificarea Hotărârii nr.735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca), în sensul numirii președintelui Consiliului de Administrație și al directorului general al R.A.D.P. Cluj-Napoca, în urma demisiei d-lui Grigore Suciu;

Văzând raportul Comisiei de validare în urma votului secret exprimat precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. I și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 735/2004, în sensul că se numește domnul Cătăniciu Marius Florian în funcția de președinte al Consiliului de Administrație și director general al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații Consiliul local și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,

Dr. LASZLO Attila

Contrasemnează:

Nr. 134 din 15 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi, prin vot secret)