Hotărârea nr. 130/2005

Hotărârea 130/2005 - Alocarea sumei de 872.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei Apostrof, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 872.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei APOSTR.OF, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 872.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei APOSTROF, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Floria Ioan Florea;

Analizând Referatul nr. 84998 din 4.01. 2005 al consilierilor Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Horia Ioan Florea prin care se propune alocarea sumei de 872.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei APOSTROF, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 872.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei APOSTROF, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 130 din 22 februarie 2005 (Flotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret).

Contrasemnează:


Secretarul municipiului Ar. Mircea Jori\