Hotărârea nr. 13/2005

Hotărârea 13/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale, str. Câmpului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale

Strada Câmpului f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe familiale - strada Câmpului f.nr, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 82086/431/28.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale - strada Câmpului f.nr., beneficiar Culda Emil;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 4189/43/ 16.12.2003, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂ R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale -strada Câmpului f.nr., beneficiar Culda Emil, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere, regimul de înălțime, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 4189/ 43/ 16.12.2003.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


TRASEMNEAZĂ:


Secretarul municipiului

Jr. Mircca Jorj

Nr. 13 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)