Hotărârea nr. 128/2005

Hotărârea 128/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Optilens Prodserv SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C OPTILENS PRODSERV S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80.800 din 06.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se înaintează spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca propunerea de asociere a S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit.x și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Cartier Mănăștur, în suprafață de 1.500 mp., înscris în C.F. 51537, nr. topo. 23924/1/1/1 și nr. 23925/1/1/1, în vederea realizării unui COMPLEX MEDICAL- cu specific preponderent oftalmochirurgical.

  • 1. S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L. se obligă:

  • - să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca după doi ani de la data adoptării prezentei hotărâri (perioadă în care se va finaliza integral investiția) 50 EURO/mp., sumă ce va fi achitată pe o perioadă de 10 ani, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul în curs;

  • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

  • 2.  CONSILIUL LOCAL se obligă să pună la dispoziția S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L. terenul care face obiectul asocierii.

-2-

Art.2. Durata asocierii este 49 ani.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domeniului public și privat, Direcția urbanism și Direcția economică.

Direcția


Nr. 128 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) c z Președinte de ședință, Dr. Las^lo Attila

V


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \Jr. Mircea Joi\