Hotărârea nr. 125/2005

Hotărârea 125/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 160/1995 (însusirea expertiză tehnică de dezmembrare nr. topo. str. Pasteur nr. 74).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 160/1995 (însușire expertiză tehnică de dezmembrare nr. topo., str.Pasteur nr.74)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 160/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81211 din 07.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 160/1995, în sensul precizării numerelor topografice ale terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Pasteur nr.74 și însușirea expertizei tehnice de dezmembrare;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 160/1995, care va avea următorul cuprins :

Art.I. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 28 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Pasteur nr.74, teren ce va fi înscris în CF nou cu nr.topo.24038/2, în favoarea SC “Lujerdean&Dordea”SRL, teren aferent spațiului comercial existent. ”

Art.II. Se însușește expertiza tehnică de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Pasteur nr.74, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 125 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ jr.Mircea Jorjl


Anexă la Hotărârea nr. 125/2005

P.F.A. Ing. Morărescu Diomid

Cluj - Napoca Str. Napoca nr. 27/9

ORC : F12/13/2004

Aut. nr. 4770/2003

Tel. 0264 - 599826

EXPERTIZĂ TEHNICĂ EXTRAJUDICIARĂ

pentru dezm em b rare a și în tabu la re a im o b ilu lui situat în Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 74

BENEFICIARII EXPERTIZEI: S .C . L U J E R D E A N & DOR DEA

ADRESA :


Cluj-Napoca str. Pasteur nr. 74

N o ie m brie 2004

P.F.A. Ing. Morărescu Diomid

Cluj - Napoca Str. Napoca nr. 27/9

ORC : F12/13/2004

Aut. nr. 4770/2003

Tel. 0264 - 599826

NOTĂ DE PREZENTARE

1. OBIECT:


Expertiză tehnică pentru dezm em brare și în ta bula re im obil situat în C luj N apoca, str. Pasteur nr. 74

  • 2. BENEFICIARII EXPERTIZEI:     S . C . L U J E R D E A N & D O R D E A

    3. ADRESA:


CIuj-Napoca str. Pasteur nr. 74

4.


EXECUTANT :


P .F.A. Ing. M orărescu D iom id

Expert tehnic judiciarN o ie m brie 2 0 04

BORDEROU

P rivind oocum entația pentru dezm em b rare a și în ta bula re a im o bitului situ în Cluj Napoca str. Pasteur nr. 74

PIESE SCR ISE

  • 1. Nota de prezentare

  • 2. Borderou piese scrise șidesenate

  • 3. M em oriu tehnic

  • 4. E xtras C F

  • 5. Tabel de m iscare parcelară

PIESE DESENATE

  • 1. Plan de situație                                       sc. 1 :500

  • 2. Plan imobil-propuneredezmembrare        sc. 1 :100

MEMORIU TEHNIC

Privind expertiza tehnică pentru dezmembrarea și întabularea im o bitului situat în C luj N apoca, str. P asteur nr. 74.

Conform CF 1 1 46 9 1, imobilul cu nr. topo 240 38 este proprietatea Statului Român.

Situația existentă

Teren pentru bloc de locuințe în suprafață de 1140 mp, înscris în C.F. 1 1 4 6 9 1, C luj-N apoca, sub nr. serial A + 1, cu nr. topo 240 38, situat în str. Pasteur, nr. 74.

Sub nr. serial C + 1 (partea III), în contractul de concesiune 37 36/1 9 95 asupra 28 mp teren, se notează dreptul de concesiune pe o durată de 25 ani în favoarea S.C.LUJERDEAN & DORDEA S.N.C.

Situația propusă

Se propune dezmembrarea terenului cu nr. topo 24038 înscris în C.F.

1 1 4 6 9 1. astfel:

cu nr. topo nou 2 403 8/1, teren în suprafață de 1112 mp, proprietar Statul R om ân și re în scris în C ,F. 1 1 469 1 sub A+ 3.

cu nr. topo nou 240 38 /2, teren în suprafață de 28 mp, situat în str. Pasteur nr. 74, în tr-o C.F. nouă, în favoarea S ta tu lui Român.

Se propune transcrierea în această C.F. nouă a sarcinilor de sub C + 1 din C.F. 1 1 469 1 a dreptului de concesiune pe 25 ani în favoarea S.C. LUJERDEAN & DORDEA S .N .C., conform contractului de concesiune din decembrie 1995 șia ca ie tu Iu ide sa rc in in r. 3736/1 995.

Se anexează tabelul de m ișcare parcelară și plan de situație.


—"—


'/ing. MORĂRESCU C. I| PROIECTAȘI

EXPERTĂ i . Aut. Nr. 4770/2000,/ \ r'        -7-/

TABEL DE M IȘCARE PARCELARĂ

pentru dezmembrare teren situatîn Cluj-Napoca, str. Pasteurnr. 74

Nr.

Descriere

Supr. mp

Proprietari

C.F.

topo

SITUAȚIA EXIS'

rENTĂ ÎN C.F.

114691

24038

Teren, Str. Pasteur nr. 74

1140

Statul Român

SITUAȚIA VIITOARE

114691

-------- J

24038/1

t

>. .. —...... •

Teren, Str. Pasteur nr. 74

1112

Statul Român

NOU '

24038/2

Teren, Str. Pasteur nr. 74

28

Drept de concesiune pe 0 durată de 25 ani în favoarea S.C. LUJERDEAN & DORDEA

Expert tehnic judiciar, ing. Morărescu Diomid

X*" /


^9PMl'areT1UdiCiar