Hotărârea nr. 124/2005

Hotărârea 124/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 252/2004 (însusirea documentatie tehnică de dezmembrare nr. topo. , C. Dorobantilor f.n.)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 252/2004 (însușire documentație tehnică de dezmembrare nr. topo., C.Dorobanților f.n.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.252/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80853 din 07.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.252/2004, în sensul modificării numerelor topografice ale terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. și însușirea documentației tehnice de dezmembrare;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 252/2004, care va avea următorul cuprins :

' Art.I. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 2300 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n., teren ce va fi înscris în CF nou cu nr.topo.4360/1/1/1/1/2, în favoarea Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională Vamală Cluj, în vederea realizării unui sediu administrativ. ”

Art.il. Se însușește documentația tehnică de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IlI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Nr.124 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila


Contrasemnează:Anexă la Hotărârea nr. 124/2005

JUDECĂTORIA CLUJ

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE DEZMEMBRARE

Subsemnatul Stan Sabin Claudiu, expert tehnic în specialitatea topografie, cadastru și geodezie, posesor al autorizației nr. CJ095/2002 eliberată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la solicitarea beneficiarilor pentru întocmirea documentației tehnice de față, prezir.t următoarele :

 • I.       Beneficiari:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR - Direcția Regională Vamală Interjudețeană Clui. cu sediul în Munic. Cluj - Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, ap.O, jud.Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Str. Moților, nr.1-3, jud.Cluj

 • II.     Obiectul Dosarului Expertiză topografică pentru identificarea și dezmembrarea parcelei cu nr.topo 4360/1/1/1/1, din C.F. 1431 Cluj, .Ărător”, cu suprafața de 41 6S3 mp. situat în loc. Cluj - Napoca, Calea Dorobanților, F.N., jud. Cluj, proprietar tabular CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

 • III.     Obiectivele expertizei

 • •     Identificarea prin măsurători și în regim C.F. a terenului cu suprafața de 41683 mp, situat în loc. Cluj - Napoca, str. Calea Dorobanților, F.N., jud. Cluj.

 • •     Identificarea prin măsurători și în regim C.F. a terenului cu suprafața de 2300 mp, situat în loc. Cluj - Napoca, str. Calea Dorobanților, F.N.. jud. Cluj.

 • •    Propuneri de dezmembrare și acordare de numere topo noi.

 • •     Propuneri de întabulare.

 • •     Tabelul cu mișcarea parcelelor.

 • IV.   ÎN ACEASTĂ CAUZĂ NU S-A MAI EFECTUAT EXPERTIZĂ TOPOGRAFICĂ.

 • V.     Desfășurarea expertizei

S-a solicitat prezentarea beneficiarilor în data de 10.10.2004. ora 10.00. 'a imobilul din str. Calea Dorobanților, F.N., loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj.

 • VI.    Conținutul expertizei.

  <U <l>


Terenul în cauză este situat în munic. Cluj-Napoca, în cartierul Mărăști. în zon bibliotecii județene Octavian Goaa, Magazinul PROFI Mărăști. Statia PECO O.M.W.. ar o suprafața de aproximativ 4.2 hectare și următoarele vecinătăți:

la Nord - str.Aurel Vlaicu

la Sud - str. Inău

la Est - str. Progresului la vest - str. Coastei.

Delimitările terenului măsurat au fost indicate de părțile prezente la fața locului.

Măsurătorile topografice au fost exectuate cu Stația Totală SOKKIA SET 5 F cu precizie de 5".

Calcule topografice, calculele coordonatelor punctelor au fost efectuate cu stația totală și calculator.

Punctele radiate au fost calculate în coordonate, fiind folosit sistemul de coordonate STEREO 70.

Pentru calculul suprafețelor a fost folosită metoda analitică.

După prelucrarea datelor rezultate din măsurători, am stabilit că suprafața imobilul'-, indicat este de 41 683 mp, suprafață care este în concordanță cu suprafața înscrisă în CF 143' Cluj.

Am întocmit un plan de situație scara 1: 1000,(Planșa nr. 1) pe care este redată pozit a terenului și dimensiunile acestuia.

De asemenea am stabilit poziția exactă a terenului pe planul cadastral al localității scara 1:5000, (Planul de încadrare ăn zonă - planșa nr.2)

La cererea beneficiarilor am executat măsurători pentru o parcelă de teren cu suprafața de 2300 mp, situată între Biblioteca județeană Octavian Goga. str. Dorobanților. Biserica Ortodoxă și str, Coastei, care urmează a fi concesionată către AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR - Direcția Regională Vamală Interjudețeană Cluj

Pe planul de situație întocmit este redată poziția imobilului și dimensiunile acestuia.

Având în vedere solicitările beneficiarilor, determinările efectuate și obiective e expertizei, propun dezmembrarea imobilului cu nr. topo 4360/1/1/1/1 Țarător", cu suprafața ce 41683 mp. din CF 1431 Cluj astfel:

> parcela cu nr.topo NOU 4360/1/1/1/1/1, „Teren”, cu suprafața de 39383 mp. să se înscrie în aceeași carte funciară a loc. Cluj - Napoca, în favoarea Consiliului Local al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

r parcela cu nr.topo NOU 4360/1/1/1/1/2, „Teren”, cu suprafața de 2300 mp să se înscrie într-o carte funciară nouă a loc. Cluj - Napoca, în favoarea Consiliului Local al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

La data de 24.04.2004, Consiliul local al munic. Cluj Napoca. încheie, cu AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR - Direcția Regională Vamală Interjudețeană Cluj, un contract de concesiune pentru terenul situat în Cluj Napoca, Str. Calea Dorobanților. FN. ca.'e se identifică din punct de vedere CF cu imobilul cu nr. topo nou 4360/1/1/1/1/2, înscris in CF Nou Cluj.

Propun înscrierea dreptului de concesiune în favoarea: AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR - Direcția Regională Vamală Interjudețeană Cluj, asupra imobilului cu nr.topo NOU 4360/1/1/1/1/2, „Teren”, cu suprafața de 2300 mp. conform contractului de concesiune nr. 36573/24.04.2004.

Această propunere de dezmembrare a imobilului este redată și în tabelul cu mișcarea parcelelor, iar pe planul de situație scara 1: 1000, anexat la acest raport de expertiză este redată poziția parcelelor nou formate cu dimensiunile respective.

Anexez la lucrare următoarele:

 • •  Copie xerox CF 1431 Cluj

 • •   Plan de situație scara 1: 1000 - situația existentă.

 • •  Plan cadastral de încadrare în zonă scara 1 : 5000.

 • •  Copie Plan topografic CF.

 • •  Schița de dezmembrare a parcelei.

 • •  Tabelul cu mișcarea parcelelor.


  Cluj Napoca

  Data: 10.11.2004


[, SABIN CLAUDIU | topograf

n-         V Stan sabin Claudiu

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Scara 1: 5000

Munic. Cluj Napoca, jud. Clujji'Ai tp


' SABIN CJ.AUB


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:2COO

Localitatea Cluj - Napoca Amplasament propus pentru concesionare.


I-" " ■   --‘‘•**1 Parcela cu nr. topo NOU 4360/1/1/1/1/2. Treren’

Amplasament propus pentru concesionare S = 2300 mpR O M A NI A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

C. F. nr.


1431
636


436o/l/l/l/l


BîFOAIA DE PROPRIETATE:
TABELUL Cil MIȘCAREA PARCELELOR

Cluj Napoca

10.1 1.2004


întocmii


A. SITUAȚIA CONFORM C.F.

Nr. CF

Nr. serial

Nr.topo

Supra

ața

Categoria de folosință

Proprietari

Itig

Jșțjp.

mp

1431

Cluj

4360/1/1/1/1

-

416X3

Ară tor

Municipiul Cluj Napoca

B. SITUAȚIA PROPUSĂ

Nr. CF

Nr. serial

Nr.topo

lug

Suprafața

Categoria de folosință

Proprietari

M|p.

mp

1431

Cluj

4360/1/1/1/1/1

-

393X3

Peren

Municipiul Cluj Napoca

NOU

Cluj

4360/1/1/1/1/2

-

-

2300

Peren

Municipiul Cluj Napoca

C. SITUAȚIA V

1 POARE

Nr. CF

Nr.

Nr.topo

Suprafața

Categoria de folosință

Proprietari

serial

Iug

Stjp.

mp

1431

Cluj

4360/I/I/I/I/I

-

393X3

Peren

Municipiul Cluj Napoca

rș 2 r' ”

4360/1/1/1/1/2

-

-

2300

le ren

Municipiul Cluj Napoca

La foaia de sarcini se va înscrie dreptul de concesiune asupra nr.topo 4360/1/1/1/1/2, „Teren”, cu suprafața de 2300 mp, în favoarea: AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR - Direcția Regională Vamală Interjudețeană Cluj, asupra, conform contractului de concesiune nr. 36573/24.04.2004.

/F

! STAN

. | (■SABIN CLAUDIU 'i

S..A ,’W' 2340/2002//

W