Hotărârea nr. 123/2005

Hotărârea 123/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 102/1996 (însusire raport de expertiză tehnică pentru dezmembrare nr. topo., str. Traian Vuia f.n.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 102/1996

(însușire raport de expertiză tehnică pentru dezmembrare nr. topo., str.Traian Vuia f.n.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 102/1996 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80933 din 07.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 102/1996, în sensul precizării numerelor topografice ale terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Traian Vuia f.n. și însușirea raportului de expertiză tehnică pentru dezmembrare;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 102/1996, care va următorul cuprins :

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 25000 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Traian Vuia f.n., teren ce va fi înscris în CF nou Someșeni cu nr.topo.730/4/1/2, 730/a/8/l/2, 730/5/1/2, 730/b/b/l/l/2, 73l/a/a/1/1/2, 730/6/1, 730/b/b/2/l, 730/a/a/2/l, în favoarea Autorității Naționale a Vămilor - Direcția Regională Vamală Cluj, în vederea realizării unui sediu administrativ. ”

Art.II. Se însușește raportul de expertiză tehnică pentru dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia f.n., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Nr.123 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință, Dr.Laszlo Ăttila


Secnetarul municipiului,

^r.Mircea Jorj^^


SC FERRARY COMIMPEX SRL


Anexă la Hotărârea nr. 123/2005


str. PROF . -GIORTEA nr.5/6


CLUJ-NAPOCA

J12/1580/94RAPORT


DE EXPERTIZA TEHNICA


EXPERT TEHNIC,

Ing. MARIA-ELENA FERARU

aprilie 2003

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Cap.I La solicitarea beneficiarei DIRECȚIA GENERALA A VĂMILOR - VAMA CLUJ - NAPOCA, subsemnata ing. FERARU MARIA-ELENA, expert tehnic, am intocmit prezenta expertiza tehnica pentru imobilul din intravilanul localității CLUJ-NAPOCA, Str. T. Vuia , teren ce face obiectul contractului de concesionare nr.       din

1/2. OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE :

- Recunoaștere drept de concesionare.

1/3. OBIECTIVELE EXPERTIZEI TEHNICE :

 • - Identificarea terenului intravilan din contractul de concesionare nr.          din          cu date de CF si pe teren.

 • - Efectuarea operațiunilor de CF, dezmembrare, parcelare,in vederea intabularii.

 • - întocmirea tabelului de mișcare parcelara.

1/4. MATERIALUL DOCMUENTAR FOLOSIT :

Contractul de concesionare nr.

 • -  Extras CF nr.79 SOMESENI.

 • -  Extras CF 2890 SOMESENI.

Hărțile aflate la arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca.

Cap.II CONSTATĂRI :

Imobilul supus expertizei este situat in CLUJ-NAPOCA - SOMESENI sre. T.VUIA si a fost concesionat DIRECȚIEI GENERALE A VĂMILOR - VAMA CLUJ - NAPOCA.

Din identificările efectuate s-a constatat ca imobilul conce -sionat face parte din cel inscris in CF nr. 79 SOMESENI, carte funciara care este lipsa in evidentele CÂRTII FUNCIARE.

După lungi căutări am reușit sa găsesc o copie a foii originale legalizata, pe care o anexez la prezenta expertiza si după care am efectuat prezenta lucrare.

In primul rând este necesar a se reface foaia de CF 79 SOMESENI;

II/l REFACERE CF 79

CF NR.79

SOMESENI cu nr. ■

topo

- 729/a/l

- Neproductiv

cu

suprafața

de

2

jug.

si

1031

st j .

- 729/a/2

- Neproductiv

cu

suprafața

de

1128

st j .

- 729/a/3

- Neproductiv

cu

suprafața

de

1

jug.

si

51

st j .

- 729/a/4

- Neproductiv

cu

suprafața

de

395

st j .

- 729/b/l

- Neproductiv

cu

suprafața

de

1

jug.

si

1064

st j .

- 729/b/2

- Neproductiv

cu

suprafața

de

762

st j .

729/b/3

- Neproductiv

cu

suprafața

de

624

stj .

730/1

- Arabil

cu

suprafața

de

9

jug.

si

71

st j .

730/2

- Arabil

cu

suprafața

de

6

jug.

si

1587

stj .

730/3

- Arabil

cu

suprafața

de

8

jug.

si

271

stj .

730/4

- Arabil

cu

suprafața

de

13

jug.

si

1566

stj .

730/5

- Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

824

stj .

730/6

- Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

823

stj .

730/7

- Arabil

cu

suprafața

de

510

stj .

730/10

- Arabil

cu

suprafața

de

1035

stj .

730/a/l

- Arabil

cu

suprafața

de

785

stj .

-

730/a/2

- Arabil

cu

suprafața

de

544

stj .

730/a/3

- Fanat

cu

suprafața

de

63 7

stj .

730/a/4

- Fanat

cu

suprafața

de

664

stj .

730/a/5

- Fanat

cu

suprafața

de

299

stj .

730/a/6

- Arabil

cu

suprafața

de

298

stj .

730/a/7

- Arabil

cu

suprafața

de

298

stj .

-

730/a/8

- Arabil

cu

suprafața

de

448

stj .

730/a/a/2

731/a

- Arabil

cu

suprafața

de

48

jug.

si

60

stj .

730/b

cu

suprafața

de

13

stj .

si

1394

stj .

730/b/l

-

Drum

cu

suprafața

de

845

stj .

730/b/b/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

839

stj .

730/b/b/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

57 4

stj .

731/1

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

660

stj .

731/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

660

stj .

731/3

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug-

si

660

stj .

731/4

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

si

130

stj .

731/a/a/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

si

462

stj .

_

731/a/a/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

1528

stj .

732

Drum

cu

suprafața

de

2

jug.

si

1060

stj .

_

733/1

-

Arabil

cu

suprafața

de

10

jug.

si

1067

stj .

733/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

3

jug.

si

405

stj .

733/3

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug-

si

6 41

stj .

734/1

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

si

63

stj .

734/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

1195

stj .

__

734/3

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

s i

959

stj .

734/4

Drum

cu

suprafața

de

970

stj .

734/5

-

Arabil

cu

suprafața

de

1205

stj .

734/a/l

-

Fanat

cu

suprafața

de

7 8 4

stj .

734/a/2

-

Neproductiv

cu

suprafața

de

795

stj .

734/a/3

-

Fanat

cu

suprafața

de

164

stj .

734/a/4

-

Fanat

cu

suprafața

de

215

stj .

735/1

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

1286

stj .

7 3 5/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

3

jug.

si

805

stj .

735/3

-

Drum

cu

suprafața

de

360

stj .

735/4

Arabil

cu

suprafața

de

4

jug-

si

143 6

stj .

735/5

-

Drum

cu

suprafața

de

1005

stj .

-

735/6

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

735/a

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

1385

stj .

736/1

736/2

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

736/3

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

800

stj .

736/4

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

736/5

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

736/6

-

Arabil

cu

suprafața

de

-1

jug.

si

800

stj .

736/7

-

Arabil

cu

suprafața

de

4

jug.

-

736/8

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

554

stj .

PROPRIETAR : 8.STATUL ROMAN in folosința Ministerului Transporturilo Navale si Aeriene - Direcția Generala a Flotei Aerren Civile

Studiind imobilele din zona , am constatat ca s a intocmit o do cumentatie pentru AEROPORTUL INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA, pentru care

s-a intocmit MESENI .

CF nr. 2890

SOMESENI, care

s-a

dezmembrat din

CF 7

II/2. CF

nr.2890 SOMESENI

- 729/a/l/2

- Teren

cu suprafața

de

3220

mp.

- 729/a/2

- Teren

cu suprafața

de

4057

mp.

- 729/a/3

- Teren

cu suprafața

de

5938

mp.

- 729/a/4

- Teren

cu suprafața

de

1421

mp.

- 729/b/l

- Teren

cu suprafața

de

9581

mp.

- 729/b/2

- Teren

cu suprafața

de

2741

mp.

- 729/b/3

- Teren

cu suprafața

de

2244

mp.

- 730/1/4

- Teren

cu suprafața

de

45618

mp.

730/a/5/4

- 730/2/3

- Teren

cu suprafața

de

28676

mp.

730/a/6/3

- 730/3/3

- Teren

cu suprafața

de

34344

mp.

730/a/7/3

- 730/4/2

- Teren

cu suprafața

de

65236

mp.

730/a/8/2

- 730/5/2

730/bb/l/2

731/aa/l/2

- Teren

cu suprafața

de

18018

mp.

- 730/6/2

730/bb/2/2

731/aa/2/2

- Teren

cu suprafața

de

13886

mp.

- 730/7/2

- Teren

cu suprafața

de

1542

mp.

- 730/a/3/2

- Teren

cu suprafața

de

2585

mp.

731/3/2

- 730/a/4/2

- Teren

cu suprafața

de

2250

mp.

731/4/2

- 731/5/2

- Teren

cu suprafața

de

690

mp.

■ 73O/aa/l/3 730/aa/2/3 731/a/3

- Teren

cu suprafața

de

257955

mp.

• 730/b/l

- Teren

cu suprafața

de

3039

mp.

• 733/1

- Teren

cu suprafața

de

61384

mp.

• 733/2

- Teren

cu suprafața

de

18721

mp.

- 733/3

- Teren

cu

suprafața

de

13815

mp.

- 734/1

- Teren

cu

suprafața

de

11736

mp.

- 734/2

- Teren

cu

suprafața

de

10053

mp.

- 734/3

- Teren

cu

suprafața

de

9204

mp.

- 734/4

- Teren

cu

suprafața

de

3489

mp.

- 734/5

- Teren

cu

suprafața

de

4334

mp.

- 734/a/l

- Teren

cu

suprafața

de

2820

mp.

- 734/a/2

- Teren

cu

suprafața

de

2859

mp.

- 734/a/3

- Teren

cu

suprafața

de

590

mp.

- 735/1

- Teren

cu

suprafața

de

10380

mp.

- 735/2

- Teren

cu

suprafața

de

20159

mp.

- 735/3/2

- Teren

cu

suprafața

de

1187

mp.

- 735/4/2

- Teren

cu

suprafața

de

21033

mp.

- 735/5/2

- Teren

cu

suprafața

de

306

mp.

- 735/a/2

736/1/2

- Teren

cu

suprafața

de

1782

mp.

PROPRIETAR : Drept de proprietate in favoarea :

 • 1. JUDEȚULUI CLUJ in administrarea

 • 2. CONSILIULUI JUDEȚEAN prin AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA R.A.

In urma dezmembrării imobilului de mai sus, in CF 79 SOMESENI au ramas următoarele nr. topo :

II/3. SITUAȚIE RAMASA DUPĂ OPERARE CF 2890 SOMESENI

729/a/l/l

- Neproductiv

cu

suprafața

de

11997

mp.

730/1/1

- Arabil

cu

suprafața

de

3352

mp .

730/a/5/l

730/1/2

- Arabil

cu

suprafața

de

3220

mp .

730/a/5/2

730/1/3

- Arabil

cu

suprafața

de

932

mp.

730/a/5/3

730/2/1

- Arabil

cu

suprafața

de

3984

mp .

730/a/6/l

730/2/2

- Arabil

cu

suprafața

de

3080

mp.

730/a/6/2

730/2/4

- Arabil

cu

suprafața

de

428

mp.

730/a/6/4

730/3/1

- Arabil

cu

suprafața

de

7994

mp.

730/a/7/l

730/3/2

- Arabil

cu

suprafața

de

198

mp.

730/a/7/2

730/3/4

730/a/7/4

- Arabil

cu suprafața

de

5548

mp.

730/4/1

Arabil

cu suprafața

de

16280

mp.

730/a/8/l

730/4/3

Arabil

cu suprafața

de

538

mp.

730/a/8/3

730/5/1

730/b/b/l/l

730/a/a/l/l

-

Arabil

cu suprafața

de

6889

mp.

730/6/1

730/b/b/2/l

730/a/a/2/l

-

Arabil

cu suprafața

de

8143

mp.

730/7/1

-

Arabil

cu suprafața

de

292

mp.

730/a/3/l

Arabil

cu suprafața

de

7834

mp.

730/3/1

730/a/4/l

Fanat

cu suprafața

de

12115

mp.

731/4/1

731/5/1

-

Drum

cu suprafața

de

360

mp.

730/a/a/l/l

730/a/a/2/l

731/a/l

-

Arabil

cu suprafața

de

15436

mp.

730/a/a/l/2

730/a/a/2/2

731/a/2

-

Arabil

cu suprafața

de

3047

mp.

735/3/1

Drum

cu suprafața

de

108

mp.

735/4/1

-

Arabil

cu suprafața

de

7150

mp.

735/5/1

Drum

cu suprafața

de

3309

mp.

735/a/l

Arabil

cu suprafața

de

8954

mp.

736/1/1

73 0/b

-

Arabil

cu suprafața

de

13

jug.

si

1394

stj .

731/1

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

si

660

stj .

731/2

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

si

660

stj .

732

-

Drum

cu suprafața

de

2

jug.

si

1060

stj .

734/a/4

-

Fanat

cu suprafața

de

215

stj .

730/10

-

Arabil

cu suprafața

de

1035

stj .

730/a/l

-

Arabil

cu suprafața

de

785

stj .

730/a/2

-

Arabil

cu suprafața

de

544

stj .

736/2

-

Arabil

cu suprafața

de

2

jug.

stj .

736/3

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

s i

800

736/4

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

736/5

-

Arabil

cu suprafața

de

2

jug.

stj .

736/6

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

si

800

736/7

-

Arabil

cu suprafața

de

4

jug.

736/8

-

Arabil

cu suprafața

de

1

jug.

si

554

stj .

PROPRIETAR : 8.STATUL ROMAN in folosința Ministerului Transporturiloi Navale si Aeriene — Direcția Generala a Flotei Aeriene Civile

Conform contractului de concesionare nr.      /            in su'

prafata de 25.000 mp avand in vedere faptul ca numerele topo trecute pe acesta nu sunt corecte, se face următoarea propunere de dezmembrai

Datorita faptului ca parcela de 25.000 mp este retrasa fata de soseaua CLUJ-DEJ cu 11 m, am prevăzut o cale de acces in lungime de 50 m si lățime de 11 m, suprafața necesara de acces pentru camioane mari de 40 t, cu dublu sens de intrare-iesire.

II/4. SITUAȚIE PROPUSA A SE ÎNSCRIE IN CF :

CF

79 SOMESENI :

- 729/a/l/l

- Neproductiv

cu

suprafața

de

11997

mp.

- 730/1/1

730/a/5/l

- Arabil

cu

suprafața

de

3352

mp.

- 730/1/2

730/a/5/2

- Arabil

cu

suprafața

de

3220

mp.

- 730/1/3

730/a/5/3

- Arabil

cu

suprafața

de

932

mp.

- 730/2/1

730/a/6/l

- Arabil

cu

suprafața

de

3984

mp.

- 730/2/2

730/a/6/2

- Arabil

cu

suprafața

de

3080

mp.

- 730/2/4

730/a/6/4

- Arabil

cu

suprafața

de

428

mp.

- 730/3/1

730/a/7/l

- Arabil

cu

suprafața

de

7994

mp.

- 730/3/2

730/a/7/2

- Arabil

cu

suprafața

de

198

mp.

- 730/3/4

730/a/7/4

- Arabil

cu

suprafața

de

5548

mp.

- 730/4/1/1

730/a/8/l/l

- Arabil

cu

suprafața

de

5997

mp.

- 730/4/3

- Arabil

cu

suprafața

de

538

mp.

730/a/8/3


730/5/1/1

cu suprafața de


315 mp.


730/b/b/l/l/l - Arabil

730/a/a/l/l/l

- 730/7/1

- Arabil

cu

suprafața

de

292

mp.

730/a/3/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

7834

np.

730/3/1

730/a/4/l

-

Fanat

cu

suprafața

de

12115

mp.

731/4/1

-

731/5/1

-

Drum

cu

suprafața

de

360

rnp.

730/a/a/l/l

730/a/a/2/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

15436

mp.

731/a/l

730/a/a/l/2

730/a/a/2/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

3047

mp.

731/a/2

735/3/1

Drum

cu

suprafața

de

108

mp.

-

735/4/1

-

Arabil

cu

suprafața

de

7150

mp.

735/5/1

Drum

cu

suprafața

de

3309

mp.

-

735/a/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

8954

mp.

736/1/1

73 0/b

Arabil

cu

suprafața

de

13

jug.

si

1394

st j.

-

731/1

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

660

stj.

-

731/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

660

stj .

-

732

-

Drum

cu

suprafața

de

2

jug.

si

1060

stj.

-

734/a/4

-

Fanat

cu

suprafața

de

215

stj.

-

730/10

-

Arabil

cu

suprafața

de

1035

stj .

-

730/a/l

-

Arabil

cu

suprafața

de

785

stj .

-

730/a/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

544

stj .

-

736/2

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

-

736/3

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

800

stj.

-

736/4

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

-

736/5

-

Arabil

cu

suprafața

de

2

jug.

-

736/6

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

800

stj .

-

736/7

-

Arabil

cu

suprafața

de

4

jug.

-

736/8

-

Arabil

cu

suprafața

de

1

jug.

si

554

stj.

PROPRIETAR :

: 8.STATUL ROMAN in folosința Ministerului Transporturile Navale si Aeriene - Direcția Generala a Flotei Aerier Civile

SARCINI : Se inscrie dreptul de cale de acces in lungime de 50 n si lățime de 11 m pentru imobilul cu nr. topo 730/4/1/ 730/a/8/l/2-; 730/5/1/2; 7 3 0/b/b/l/l/2; 731/a/a/l/l/2 ; 730/6/1; 730/b/b/2/l; 730/a/a/2/l.

CF NOU SOMESENI : - cu nr. topo 730/4/1/2

TEREN PENTRU CONSTRUCȚII in str. T.VUI?


730/a/8/l/2 730/5/1/2 730/b/b/l/l/2

731/a/a/l/l/2 730/6/1 730/b/b/2/l 730/a/a/2/l.

PROPRIETARI :  1. STATUL ROMAN in administrarea

2. CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

SARCINI : se inscrie dreptul de concesionare pe 99 ani in favoarea :

1. DIRECȚIA GENERALA A VĂMILOR - VAMA CLUJ-NAPOCA

- se inscrie dreptul de cale de acces in lățime de 11 m si lungime de 50 m peste imobilele din CF 79 SOMESENI.

Cap.III CONCLUZII :

III/l. Imobilul supus expertizei este situat in intravilanul local: tatii CLUJ-NAPOCA - SOMESENI str. TRAIAN VUIA si s a identificat ca facand parte din imobilul inscris in CF nr.79 SOMESENI.

III/2. Cartea funciara CF 79 SOMESENI lipsește din evidentele serviciului de carte funciara, motiv pentru care este necesar a se reface după o copie legalizata a CF- lui, anexata la prezenta expertiza.

III/3. De pe acest CF s-a dezmembrat numerele topo aferente imobilului trecut in CF nr.2890 SOMESENI - AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA.

III/4. Datorita faptului ca numerele topo trecute in contractul de concesionare nu sunt corecte, s-a făcut propunere de dezmembrare si de atribuire de numere topo imobilului concesionat.

III/5. Deoarece suprafața concesionata de 25.000 mp este la o dis -tanta de 11 m fata de DN CLUJ-DEJ, s-a propus o cale de acces in lungime de 50 m si lățime de 11 m, pentru deservirea incintei.

III/6. S-a făcut partajarea imobilului si am făcut propunere de in scriere in CF.

III/7. S-a intocmit tabelul cu mișcarea parcelara, anexat expertiz

Cap.IV La prezenta


 • - copie CF 79

 • - copie CF 2890 SOMESENI.

 • - plan de situație conform

 • - plan de situație propus.

 • - tabel cu mișcarea parcelelor


CLUJ - NAPOCA aprilie 2003