Hotărârea nr. 122/2005

Hotărârea 122/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 301/2001 (modificare beneficiar).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.301/2001. (modificare beneficiar).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 301/2001 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79933 din 02.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 301/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică anexa la Hotărârea nr. 301/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Cireșilor nr.53, nr.topo. 1027/1/7, din Oprea Laurențiu, în SC “EDIL NEW” SRL.

Art.II. Taxa de concesiune se stabilește la suma de 160 EURO/mp.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr.122 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \jr.Mircea Jork