Hotărârea nr. 118/2005

Hotărârea 118/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 187/2002 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Euronic Impex SRL).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 187/ 2002

(asocierea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. EURONIC IMPEX S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 187/ 2002 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75.387 din 11.11.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 187/ 2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit. x și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 187/ 2002, care va avea următorul cuprins:

“Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. EURONIC IMPEX S.R.L, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 15-21, în suprafață de 964 m.p. în vederea realizării unor garaje etajate pe două nivele, construite în manieră modernă, cu aspect estetic și unitar iar pe suprafața aferentă a trei garaje (unde nu este permis accesul auto datorită pantei terenului), amenajarea unui spațiu comercial, și amplasarea la capetele dinspre stradă ale garajelor, a unor panouri publicitare, în următoarele condiții:

  • a) . S.C. EURONIC IMPEX S.R.L. se obligă:

  • - să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după punerea în funcțiune a obiectivului, 1% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin decât echivalentul tarifelor pentru abonamentele de parcare practicate de Consiliul local în baza hotărârilor, pentru locurile de parcare (garaje) de la nivelul solului (partea inferioară a construcției supraetajate):

  • - să pună în funcțiune obiectivul asocierii în termenul prevăzut prin autorizația de construire;

  • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

  • b) . CONSILIUL LOCAL se obligă să pună la dispoziția S.C. EURONIC IMPEX S.R.L. terenul care face obiectul asocierii, teren care aparține domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Costurile legate de amenajarea căilor de acces vor face obiectul unei alte hotărâri de consiliu, după elaborarea unor studii de fezabilitate.”

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism și Direcția economică.

Nr. 118 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)