Hotărârea nr. 117/2005

Hotărârea 117/2005 - Alocarea sumei de 6.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Scolii nr. 21 pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si cazare la festivitatea de premiere a Concursului National „Mihai Eminescu” – organizat la Bucuresti, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 6.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii nr. 21 pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare la festivitatea de premiere a Concursului Național “Mihai Eminescu” - organizat la București, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii nr. 21 pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare la festivitatea de premiere a Concursului Național “Mihai Eminescu” - organizat la București, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8764 din 8.02.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 6.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii nr. 21 pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare la festivitatea de premiere a Concursului Național “Mihai Eminescu” - organizat la București, sub egida Consiliului local al municipiului Clu j-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTI

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii nr. 21 pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare la festivitatea de premiere a Concursului Național “Mihai Eminescu” - organizat la București, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 117 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)


PREȘEDINTE DE Ș

r» i 17/Tw

Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează:Secretarul municipiului, jr. Mircea Jorj\ —