Hotărârea nr. 115/2005

Hotărârea 115/2005 - Alocarea sumei de 3.675.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei pentru Adevărul Revolutiei, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a elevilor, copii ai membrilor asociatiei în perioada ianuarie – decembrie a.c., (perioada de scoala), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3.675.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Adevărul Revoluției, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a elevilor, copii ai membrilor asociației, în perioada ianuarie - decembrie a.c. (perioada de școală), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.675.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Adevărul Revoluției, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a elevilor, copii ai membrilor asociației, în perioada ianuarie -decembrie a.c. (perioada de școală), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5313 din 09.02.2004 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 3.675.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Adevărul Revoluției, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a elevilor, copii ai membrilor asociației, în perioada ianuarie - decembrie a.c. (perioada de școală), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 ai. 2 lit. ‘’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 3.675.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Adevărul Revoluției, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a elevilor, copii ai membrilor asociației, în perioada ianuarie - decembrie a.c. (perioada de școală), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

Președinte de ședință Dr. Lâzlo Atilla

Nr. 115 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:


Secretarul municipiului


\r. Mircea Jori A "A