Hotărârea nr. 11/2005

Hotărârea 11/2005 - P.U.D. Locuinte familiale D+P+M, str. Bună Ziua f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale D+P+M

Strada Bună Ziua f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe familiale D+P+M - strada Bună Ziua f.nr, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 81459/431/28.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale D+P+M - strada Bună Ziua f.nr;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 36142/ 4408/ 43/ 25.05.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale D+P+M - strada Bună Ziua f.nr, beneficiar: Jakab Gheorghe, prin care se reglementează accesul, organizarea pc parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere, regimul de înălțime D+P+M, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 36142/ 4408/ 43/ 25.05.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.