Hotărârea nr. 103/2005

Hotărârea 103/2005 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 aferent activitătii de administarer a pădurii Băisoara in conformiate cu prevederile Constractului de asociere în participatiune 50/28.10.2003.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 aferent activității de administrare a pădurii Băișoara în conformitate cu prevederile Contractului de asociere în participatiune 50/28.10.2003

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 aferent activității de administrare a pădurii Băișoara în conformitate cu prevederile Contractului de asociere în participațiune 50/28.10.2003 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.l0369 din 15.02.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 aferent activității de administrare a pădurii Băișoara în conformitate cu prevederile Contractului de asociere participațiune 50/28.10.2003;

Reținând prevederile Ordonanței de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. d si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației pubiice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 aferent activității de administrare a pădurii Băișoara conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Silvică Cluj - Ocolul Silvic Turda, Direcția economică, Direcția domeniului public si privat.


Nr. 103 din 22 februarie 2005

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo AttilaBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT,PRIMĂRIA C


Nr.

Specificări

cri

I

Total general cheltuieli anuale(mil lei)

Gre.'m

Salarii anuale padurari.sefi districte

Salarii anuale pers.TESA ocol

-

Cheltuieli cu regenerarea pădurii (împăduriri,completări,întrețineri)

dse.ur

Cheltuieli cu tăierile de îngrijire (degajări,curățiri)

Cheltuieli cu protecția pădurilor

«^0 . O o o

Cheltuieli cu produsele accesorii (fructe pădure si ciuperci-recoltare)

-

Cheltuieli cu vinatoarea

-

Alte cheltuieliținclusiv reparat drumuri for.)

Cheltuieli cu amenajarea pădurii

LT

Total general venituri anuale (mii lei)

Masa lemnoasa -valoare

-cantitate(mc)

l loo

Produse accesorii valorificate,total

-

-din care:afina neagra

-

afina roșie

zmeura

-

măceșe

-

ciuperci

Produse vinatoare

Iii.

Rezultat financiar anual (mii lei)

-profit/deficit

41 .€>03.

cont, set:

ApUm Ema

DEVIZUL OENEPAI.

pentru lucrările de regenerarea pădurilor pentru anul 2005

f.f.proprietate publica privata

Nr. crt

Denumirea lucrării

UM

Cant.

Materiale

Manopera

Cote

Transport.

Chelt.ind.

Arte chelt.

Totai genera

I.PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

1

împăduriri integrale

ha

3

13300000

27077655

9003320

10000000

5438097.529

100000C

7081=:

2

Completări curente

ha

1.5

9750000

12595079

4187864

5000000

2653294.277

500000

3468:2

3

întrețineri,total din care;

34132723

11349130

2000000

4548185.34

6500001 526830

-revizuiri

ari

0

0

0

0

0

0

0

j

-mobilizări

mbuc

0

0

0

0

0

0

0

!

-deecoplesiri

ari

2630

0

34132723

11349130

2000000

4548185

650000

5251

i

TOTAL CLUJ NAPOCA

28,050,000

73,805,457

24,540,314

17,000,000

12,639,677

2,150,000| 158.18


DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRĂRI

IMPAJ)URIIU-2005

f.f. proprietate publica privata
Nr. crt

Denumire lucrări

Simbol

nor mu

U.M

Cantit.

N.T

P.U.

Valorifici')

Munopern |

Materialo 1

Tn'd»l

i primai ia ci uj-NAP< k:a

t

Săpat șanțuri pt.depozitarea puieGlot

C201Vb3

lOml

n

1.86

3442.3.39

68847

|   6884?

2

Amcruiarvii ghețăriilor plpuijxi

C21b2

mp

H

1.0

19431.9

155455

155455

3

IXjpozilAi in ghețar puicii rasinoasc

C241nl

mbuc

1X5

0.14

2720.47

36726

36726

4

ldoin.piDCti foioase

C241bl

mbuc

0

0.21

4080.7

0

0

5

Tranxp.puicli prin purtare difccta.pania<3Q%

C231c5

mbuc

13.5

13

21882.64

295416

295416

6

kkm.pancs >30%

C231d5

mbuc

0

1.61

27100.81

0

0

7

Curatarca terenului in vederea impuduririi

cuie

ar

360

1.19

22023.57

7928485

"928485

s

Plantat puici: in vetre.teren nepregătit anterior

C70b

mbuc

13.5

65.4

1377238.98

18592726

18592726

9

Mem.ia condiții aide

■ C70o

mbuc

0

80.69

1699226.5

0

0

IO

Puiet! folosiți la impaduriri.tolul din curo;

mbuc

13.5

*

•molid

mbuc

12

1300000

1560(>000

15600000

•brad

mbuc

0

48176

0

0

-lari ce

mbuc

1.5

1800000

2700000

27OWOO

-pin negru

mbuc

0

155001

0

0

-gorun

mbuc

0

929632

0

O... !

-cireș

nibuC

u

*

452338

0

0

-stejar roșu

mbuc

0

*

896799

0

0

-frasin

mbuc

0

273738

0

0

-pul t;n «le munte

mbuc

0

*

292471

0

0

-salcioara

mbuc

0

«

495267

()

0

Total I

27077655

18300000

4537765!

Cob«.V<%)

9003320

9003320

J'OTAL CIJEUH jIEl.1 DIRECTE

5438097C

Transporturi

hvowoc

Cheltuieli indirectv(IO%')

5438098 i

Alic cheltuieli

1000000 1

TOTAL fîCNEKAJ. (TX'J NAPOCA

l

1

70819073 |

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRĂRI

COMPLETĂRI 2005


f.f.proprletate publica privata

Mc.

crt

Denumire lucruri

Simbol

nornut

U.M

Cnntit.

NT

P.IJ.

Valori(lci)

Manopera

Materiale |

Total

l PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

l

!

Depozitarea iubeților in ghețarii,rasinoa.se

C24lal

mbuc

7.5

0.14

2720.47

20404

20464

2

Idem,puiuți foioase

C24IBI

mbuc

0

021

4080.7

0

0

3

Transport jMiictj purtare di reclamanta <30%

C23lc5

mbuc

6

1.3

21882.64

131296

131296

4

Idcm.pania >30%

C23185

mbuc

1.5

161

27100.81

40651

4065

5

Completarea lipsurilor la lucr.de împăduriri:

Procent de complelarc<IO%

C736I

mbuc

3.5

77.49

1686073.91

5901259

5901259

Procent de completare1- 1 1-20%

C73b2

mbuc

2.5

74.91

1629936.73

4074842

4074842 1

Procent de corn plou rc^-21-30%

C73W

mbuc

1.5

74.35

1617751.91

2426628

2426628

Procent de coinplotarc>30%

C73M

mbuc

0

73.57

1600780.2

0

0

6

Puicti folosiți ta complctari.total din care:

molid

,nbuc

7.5

1300000

9750000

9750900

pm nejjn!

mbuc

0

155001

0

0

stejar roșu

mbuc

0

896799

0

0

frasin

mbuc

0

273738

u

0

țMiltin de munte

mixte

0

292471

0

0

Totali

12595079

9750000

22345079

Cole(33,25%)

4187864

418'364

I

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

26532945

_

Transporturi

5000000

I

Cheltuieli indirectei 10%)

2653294

Alte cheltuieli

500000

IOIA1 PRIMĂRIA ciadNAPOCA

34686237

S>ajÂ’.

INTKETWEM 2005


f.f.propriatat» publica privata
NT.

cri

!>cnumixv lucrări

Simbol

nonnn

U.M

Cantit.

N.T

P.U.

Manopera j

Valorifici) Materiale j    Total

1

Revizuirea pluntotiihr

C46c

an

0

047

9568.64

0

0

i

Mobilizarea solului in jurul puielilor

C511S2

minte

0

23.39

476192.33

0

0

3

Dc^wpleidrva speciilor forestiere:

A.-dc specii ierbos tc.cond.nHjlocii

C57IIb4

ari

1670

0.33

7180.34

11991168

11991168

-idem, pe toata supraf.

C57k

uri

960

l.<>6

23064.12

22141555

2214 * <55

-idoni.cond.grele

C57l)e3

ari

0

043

9356.2

0

6

B.dc specii ierb(>u.M xi Umrxui.ee.cOnd.miji.

C581Ib4

ari

0

0.56

12184.82

0

0

-idem.pe toata supraf.

C58k

ari

0

1.54

33508.24

0

0

•ideni.cond. grele

C58)l«4

ari

0

0.7

15231.02

0

0

Tulul I

34132723

0

34132723

Cot<rf33js%)

11349130

11349130

|

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

45481853

0

45481853

TranH porturi

2000000

Cheltuieli uidirectcf 10%)

454.8185

Alte cheltuieli

650000

TOTAL PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

52680039

TOTAL P.