Hotărârea nr. 10/2005

Hotărârea 10/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale S+P+M, str. Câmpului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale S+P+M Strada Câmpului f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe familiale S+P+M - strada Câmpului f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 73981/431/28.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale S+P+M - strada Câmpului f.nr. beneficiar Roșea Adrian.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 73981/4757/ 43/ 25.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale


S+P+M - strada Câmpului f.nr. , beneficiar Roșea Adrian, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere, regimul de înălțime S+P+M, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități,, P.O.T. = 21,6 și C.U.T. = 0,5, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 73981/ 4757/ 43/ 25.11.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Lașilo Ațtila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

\lr. Mircea-Jo^j^-^'

Nr. 10 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)