Hotărârea nr. 1/2005

Hotărârea 1/2005 - Încetarea mandatului de consilier al domnului Horea Dorin Uioreanu si validarea mandatului consilierului supleant Nicolae Postolache, din partea Aliantei DA PNL-PD.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Horea Dorin Uioreanu și validarea mandatului consilierului supleant Nicoleta Postolache, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului

Horea Dorin Uioreanu și validarea mandatului consilierului supleant Nicoleta Postolache, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând rezultatul alegerilor generale din noiembrie 2004;

Analizând referatul nr.84790 din 27 decembrie 2004 al Biroului Relații Consiliu local prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Horea Dorin Uioreanu și propunerea de validare a mandatului consilierului supleant Nicoleta Postolache, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.;

Luând în considerare adresa nr.84790/2 din 27 decembrie 2004 prin care d-1 Horea Dorin Uiorenu își prezintă demisia din funcția de consilier local datorită alegerii sale în funcția de deputat în Parlamentul României, la alegerile generale din 28 noiembrie 2004;

Reținând adresa înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 192/3 în data de 3 ianuarie 2005, prin care Alianța D.A. P.N.L.-P.D. ne comunică următorul consilier supleant pe lista Alianței D.A. P.N.L.-P.D. la alegerile locale din 6 iunie 2004, în persoana d-nei Nicoleta Postolache;

Potrivit dispozițiunilor art. 60 al 1 lit. a, 34 al. 1 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 încetează mandatul de consilier local al domnului Horea Dorin Uioreanu, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 2 Se validează mandatul consilierului supleant Nicoleta Postolache, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului Cluj-Napoca.


iEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

■LASZLO Attila

Nr. 1 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează: lecretarul municipiului, \Jr. Mircea JORJ