CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @ju d b rasov. ro, www.jud bra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 26.02.2021

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 28 ianuarie 2021. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul vicepreședinte Șerban Todorică Constantin constată că sunt prezenți toți cei 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov lipsind doar domnul președinte Adrian-Ioan Veștea. Astfel sunt îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Se sepune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.01.2021, aceasta fiind aprobată cu 33 de voturi pentru.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.12.2020. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu lonuț-Sorin, ca urmare a demisiei. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere ( domnul consilier județean Dumitru Dragoș se abține). Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2021. Dacă mai sunt luări de cuvânt la punctul 4?

Domnul consilier județean Bălășescu Marius solicită informații suplimentare privind excedentul bugetar al instituției. Dânsul menționează că în raportul de specialitate nu sunt precizate motivele repartizării diverselor sume din excedent către spitale. Adresează întrebarea dacă ar fi trebuit să existe avize de la consiliile de administrație ale spitalelor. Având în vedere această solicitare a fost invitat Șeful serviciului buget care a prezentat toate documentele care au stat la baza raportului de specialitate.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? ( Domnii consilieri județeni Dumitru Dragoș și Bălășescu Marius se abțin). Deci cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr.5 proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021. Puncte de vedere vă rog la punctul nr.5. Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare - Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere?

Dl. Joliff Erwan Francois Michel Mărie

Eu am unul domnul președinte. La documentația privind alunecarea de terenuri pe drumul dintre Galați și Calbor, fiind din zona respectivă am fost să văd situația pe teren duminica trecută când nu era zăpadă. Am constatat că sunt probleme pe care le văd peste tot în zona respectivă. Durata și prețul investiției ridică semne de întrebare care ar necesita o investigație sau o explicație suplimentară. Am luat legătura cu domnul Pascu și cu doamna Carmen Bran, care se ocupă de dosarul respectiv, am obținut documente suplimentare dar din păcate prea târziu. Am luat legătura și cu locuitori din zonă care practic merg zilnic pe acest traseu și care miau transmis diverse comentarii dar nu în legătură cu problema respectivă. Concluzia mea personală este că la momentul de față nu pot da un vot favorabil, de aceea puteți nota că mă voi abține. Mulțumesc.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Stimate domn coleg aveți dreptul de a vă abține, de a vota cum vă doriți dumneavoastră dar și de a obține informații suplimentare. Vă rog, alte puncte de vedere?

DI. Cătălin Leonte

O rugăminte vă rog. La acest punct există o componentă economică și aș fi dorit ca și acest punct să fie pe lista subiectelor de avizat de către Comisia 1. Trecând în revistă propunerile pe care le-am avut spre avizare la Comisia 1, atât punctul 6 care are o componentă economică, cât și punctul 10 de pe ordinea de zi care de asemenea are o componentă economică, nu au fost supuse avizării de către Comisia 1. V-aș ruga pentru următoarele ședințe, toate punctele care au o componentă economică să fie supuse dezbaterii și la Comisia 1. Mulțumesc.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Da vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere?

Dl. Vasile Ungureanu

De răspuns pentru domnul Cătălin Leonte, dar și pentru toți colegii, nici unei comisii nu îi este interzis în nici un caz, ba mai mult îi este permis și este foarte bine dacă își dă avizul și pe alte puncte, decât cele strict pe care doamna secretar general a spus că aia este pentru comisia x. Deci chiar trebuia, dacă a observat o asemenea scăpare să își dea avizul fără nici un fel de problemă. Mulțumesc.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Da vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Dacă nu mai sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Trei abțineri (domnii consilieri județeni Dobrinoiu Dumitru Emanuel, Dumitru Dragoș-Cristian și Joliff Erwan Francois Michel Mărie se abțin). Deci cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului

Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere vă rog? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2021. Dacă sunt puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2021. Dacă sunt puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre pentru emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Comuna Bod pentru anul 2021. Dacă sunt puncte de vedere?

Dl. Marius Stoianovici

Am eu un punct de vedere domnul președinte. Deși este exact același aviz ca la punctul anterior, anterior Comisiei 5 i s-a solicitat punctul de vedere, iar acest punct nu a fost repartizat și el comisiei noastre. Profit de această ocazie să-i cer doamnei secretar general să ne pună la dispoziție un regulament de repartizare al acestor proiecte de hotărâri. Nu e normal ca două hotărâri cu exact același subiect dar cu două localități diferite, să ajungă una da și una nu în comisie. Atât. Mulțumesc.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului pod peste pârâul Cozd din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131A aflat în domeniul public al Județului Brașov. Vă rog, dacă sunt puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Marius Stoianovici

Domnul președinte, mă scuzați că vă întrerup. La punctul nr. 12 după intervenția mea nu s-a mai auzit nimic și practic punctul nu a fost supus la vot. Vă rog să repuneți la vot punctul nr. 12. S-a sărit la 13 dar nu s-a solicitat votul pe punctul 12.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Bine, reluăm votul pentru punctul 12. Ați auzit intervenția domnului coleg, așadar supun din nou la vot punctul nr. 12. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C4, C5, C7, C9, CIO, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Dacă sunt puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții CI, C2, C3, C8, Cil și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Școala Profesională Specială Codlea. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.18 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 8 situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.15. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în municipiul Brașov str. Pictor Luchian nr.26B și declararea acestuia de interes județean. Punctul nr. 19 a fost amânat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelului Consiliului Județean Brașov, în unele litigii, pentru anul 2021. Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (domnul consilier județean Dumitru Dragoș-Cristian se abține). Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov. Deci punctul nr. 23 a fost amânat.

Trecem la punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024. Puncte de vedere? Dacă nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la diverse. Dacă cineva are ceva de spus, chiar dacă nu este trecut pe ordinea de zi permiteți-mi să dau cuvântul unor anumiți colegi de ai noștri.

DI. Bucur loan-Codruț

Legat de desfășurarea ședințelor în sistemul acesta online, pentru că realitățile ne arată că va continua. Am o scurtă intervenție legată de modul în care reușim poate să reglementăm câteva mici aspecte ce altfel în ședințele live erau mult mai clare. Primul aspect este acela de ședință publică. Aș vrea să știm dacă am putea, cu ajutorul secretarului general, să creăm o adăugare la regulamentul general de funcționare al consiliului sau un regulament separat, astfel încât să putem permite accesul cetățenilor interesați în ședințele de consiliu județean, să putem reglementa posibilitatea acestora de a lua cuvântul punctual pe ordinea de zi, în cazul în care președintele de ședință aprobă acest lucru. Este permis de regulament în varianta live, trebuie să găsim o formă, cred eu, și în varianta de desfășurare a ședințelor Online. De asemenea, pentru luările de cuvânt ar fi foarte util dacă cineva l-ar asista pe președintele de ședință, pe președintele consiliului sau cine îi ține locul, astfel încât să observe reacțiile din zoom care se pot exprima cu mânuță ridicată, astfel încât persoanele ce doresc să ia cuvântul să nu fie nevoite să întrerupă discursul vorbitorului, ci să ridice mâna și dacă președintele consideră oportun, să le dea cuvântul. Zoom-ul are această opțiune, doar că cineva trebuie să monitorizeze aceste mâini ridicate. Spre exemplificare, în acest moment eu am ridicat mâna, semn că aș dori să intervin. Nu pot pentru că vorbesc, dar cred că în momentul în care nu mai vorbesc o să pot să ridic mâna. în același timp, tot zoom, oferă posibilitatea votului online. Este un vot fără echivoc care poate fi setat de către administratorul întâlnirii noastre. Poate fi administrat ca fiind vot deschis rezultând o listă cu voturi împotrivă și abțineri, o listă nominală sau vot secret, rezultând un număr de voturi, fără a avea posibilitatea de a vedea cine a votat, asigurând în felul acesta și votul secret în situațiile necesare. Important este că secretariatul nostru tehnic poate să facă lucrul acesta pentru a îmbunătății mult calitatea acestor ședințe. Mulțumesc frumos.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Bine, mulțumesc și eu. Va trebui ca în viitorul apropiat să discutăm foarte aplicat pe Regulamentul de funcționare al Consiliului județean și respectiv toate aceste nemulțumiri sau toate aceste lucruri care îmbunătățesc această activitate vor trebui inserate în acel regulament. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt și alte luări de cuvânt?

Dl. Agache Aurel-Dionisie

Dacă îmi permiteți, la nivelul spitalelor din subordinea Consiliului județean se perpetuează de foarte mult timp o situație în care lunar sunt probleme cu bugetul, în circuitul lunar se fac zeci de referate de solicitare pentru alocare medicamente pentru tratamentele necesare iar de foarte multe ori se răspunde că nu sunt bani sau pur și simplu nu se răspunde la aceste referate. Astfel, de foarte multe ori, pacienții nu beneficiază de tratament complet. Consumul de medicamente se schimbă lunar în funcție de numărul de pacienți și de gravitate iar în această perioadă au fost mari cheltuieli la urgență, medicamentele s-au scumpit iar bugetul a rămas același. Prin acest mecanism s-a ajuns la această situație în care de foarte multe ori medicii nu pot să facă tratamentele necesare pentru pacienți, mai ales în situația în care unele medicamente nu se găsesc în circuitul privat, pentru ca bolnavii să le achiziționeze. Teoretic pacienții nu ar trebui să fie “obligați” să apeleze la această modalitate de procurare pentru a își îmbunătății starea de sănătate, acest lucru fiind în contradicție cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Solicitarea mea este de a se prezenta o situație contabilă completă cu privire strict la mecanismul financiar privind această problematică pentru anul 2019 și pentru anul 2020. Totodată vă solicit să se prezinte și care vor fi măsurile care se vor lua pentru îmbunătățirea situației, cum se va rezolva situația în care se depășește fondul lunar alocat de medicamente și totodată trebuie asigurată continuitatea actului medical conform legii. O să vă dau și în scris ca să poată să fie notat pentru procesul-verbal. Mulțumesc. »

Șerban Todorică Constantin

Mulțumesc domnul consilier județean, dacă mai sunt și alte interpelări?

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnule vicepreședinte, președinte de ședință. Privitor la intervenția colegului Codruț Bucur, o împart în două. Partea a doua o susțin și eu, cea referitoare la modalitatea în care noi interacționăm în cadrul ședințelor de plen, noi consilierii județeni, iar prima parte, așa cum am mai discutat în scris cu mai mulți colegi pe grupul nostru de whats app, de-a lungul vremii au mai fost încercări ca în cadrul ședințelor de plen să poată să participe și cetățeni care nu sunt consilieri județeni. întotdeauna s-a transformat, pentru că vin cu patimă, au fiecare problema lui proprie și dorește să i se rezolve cu celeritate, sau dacă sunt probleme comune, tot dorește atunci și pe loc să le rezolve cu celeritate. Problema este că s-ar transforma plenul consiliului județean într-o babilonie la propriu iar cetățenii județului Brașov au posibilitatea legală să se îndrepte către consiliu județean în scris cu toate problemele pe care le au ei.

Șerban Todorică Constantin

Să se adreseze domnule Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Să se adreseze. Și noi prin executiv și prin comisii și prin plen le vom da răspunsul căci în caz contrar, așa cum am mai pus o întrebare odată, dacă vor ca la un plen să participe, hai să zicem numai 0,5% din populația județului, adică mulți de tot, peste o mie, ce facem? Unde îi băgăm? Care are dreptul mai mare decât celălalt? Mulțumesc.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Da, vă mulțumesc foarte mult pentru luările de cuvânt, vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare și ne-ați înțeles.

Dl. Dobrinoiu Dumitru-Emanuel

Mai sunt puncte de vedere, drept la replică. Codruț Bucur are mâna ridicată pe aplicația zoom, după el aș vrea să intervin și eu, dacă mai e nevoie.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Vă rog domnul Bucur.

Dl. Bucur loan-Codruț

Eu venind din societatea civilă am fost de partea cealaltă. Mi-am dorit foarte mult ca în Consiliul Local Brașov să se audă o propunere civică pe care o țineam. Am avut atunci cu ajutorul unui consilier de la PNL, am avut această ocazie și a fost extraordinar pentru ong-ul pe care îl reprezentam. Eu cred că președintele de ședință poate decela, deci putem face un regulament prin care președintele decide cine, cui aprobă intervenția, cui îi aprobă participarea, probabil pe baza unui document și la ce interval de timp se poate limita intervenția, pentru o adresare într-un timp limitat și cam atât, fără a intra neapărat în polemici și dialoguri.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Grupul PNL și nu numai susține astfel de decizii de a participa și publicul larg la ședințe. Va trebui să gândim foarte serios cum vom face și condițiile speciale prin care trecem în zilele acestea să se îmbunătățească și respectiv să avem o participare cât mai mare a celor care vor să vină să ia cuvântul în plenul consiliului județean. Repet, am spus că vom lucra la un regulament al consiliului județean și acolo putem să introducem toate aceste lucruri, toate aceste propuneri venite din partea dumneavoastră care sunt foarte bune. Dacă mai sunt și alte luări de cuvânt? Domnul Emanuel Dobrinoiu am înțeles.

Dl. Dobrinoiu Dumitru-Emanuel

în susținerea punctului de vedere al colegului Codruț Bucur, toate problemele ridicate de domnul Ungureanu au rezolvări tehnice pe care le putem pune într-un regulament și gazda evenimentului le poate pune în aplicare.

Dl. Vasile Ungureanu

îmi cer scuze, foarte scurt dacă se poate? Ceea ce au spus cei doi colegi deja este. Deci are dreptate domnul Bucur. Președintele de ședință poate să invite, dacă dorește, pe orice cetățean al județului sau pe oricine dorește dumnealui și așa cum am spus, îi indică un timp și asta este tot. Deci da, este deja.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Vă mulțumesc și eu. Sper că s-au epuizat luările de cuvânt.

Dl. Agache Aurel-Dionisie

Dacă îmi permiteți domnul președinte? Pe 25 ianuarie s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale precum și al modelului orientativ al Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local respectiv al consiliului județean, dacă este necesar.

DI. Șerban Todorică Constantin

Am avut deja discuții pe acest subiect.

Dl. Agache Aurel-Dionisie

Doamna secretar general și cei care sunt abilitați pot lua de acolo toate paragrafele necesare.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Deja au început să lucreze pe acest material, în această direcție.

Dl. Agache Aurel-Dionisie

Perfect. Mulțumesc. »

Dl. Șerban Todorică Constantin

Mulțumesc și eu. Stimați colegi vă rog să ne trimiteți validarea voturilor. Din nou, la final de ședință îmi cer scuze pentru micile deficiențe, sper că le vom îndrepta și nu vor mai avea loc. Vă mulțumesc din nou că ați avut răbdare și că ne-ați înțeles. O zi frumoasă în continuare, week-end plăcut vă doresc și toate cele bune.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbră,


nu Maria