CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 30 din data de 26.02.2021

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2021;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar general al județului, Maria rfmnbrăveanu

PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean

Brașov

din data de 04 februarie 2021

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, joi data de 04 februarie 2021. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian - loan Veștea constată că sunt prezenți 32 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov lipsind doar domnii consilieri județeni Bălășescu Marius și Nan Cătălin Viorel. Astfel sunt îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua stimați colegi. Vom începe ședința extraordinară. Avem 3 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Doamna consilier județean Ariana Bucur a intrat pe platforma zoom.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” - contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2021. Avem puncte de vedere?

Dl. Stoianovici Marius

Eu am un punct de vedere domnul președinte. Referitor la acest punct de pe ordinea de zi am precizat și în cadrul Comisiei 5 din care fac parte că voi vota acest punct cu discuții. Vorbim totuși de o sumă de circa un milion de euro pe care consiliul județean o plătește anual pentru plata cotizațiilor la 20 de asociații și fundații în care UAT Județul Brașov este membru. înțeleg faptul că astăzi prindem doar în buget aceste sume urmând ca ele să fie decontate ulterior de executiv fiecărei entități în parte. Cum avem de-a face cu o ședință de îndată și înțelegem că nu a existat timpul fizic necesar prezentării unei situații vom vota pentru dar cerem ca aceste sume să nu fie decontate de executiv înainte de prezentarea către consilierii județeni a unor rapoarte financiare, de activitate, atât ale entităților cât și ale reprezentantului C.J precum și a planului de acțiuni pe anul 2021. Am studiat rapoartele pe 2018 și 2019 și am constatat faptul că acestea nu cuprind informații esențiale ale unei analize care să ne arate oportunitatea achitării acestei contribuții și păstrarea calității de membru în aceste asociații sau eventuala înlocuire a reprezentanților CJ din aceste asociații, unii dintre ei nemaiavând nici calitatea de ales județean. Grupul nostru de consilieri poate redacta o propunere de draft de raport pe care să-l înainteze executivului pentru a fi folosit în acest scop. Cam atât ca intervenție. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Stimați colegi, ați primit informări la timpul potrivit, ați făcut solicitări pe 544, vi s-au adus la cunoștință toate aceste lucruri, dacă aveți puncte de vedere nu aveți decât să le faceți punctual. Nu cred că se poate vota un punct condiționat de alte lucruri. Deci dacă aveți intenția să vă abțineți, nu aveți decât să faceți acest lucru, dacă aveți punctual vreo opinie față de o anumită prezență a noastră în cadrul unei anumite asociații, vă rog frumos să spuneți punctual care este opinia dumneavoastră. Punctul este prezentat pe ordinea de zi, există un proiect de hotărâre pe care l-ați văzut și decizia vă aparține de a vota pentru sau împotrivă. Dacă mai aveți și alte opinii?

Dl. Szenner Zoltan-Huba

La toate aceste asociații plata este condiționată de raportul de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil, raportul cenzorilor, proiectului programelor asociației pe 2021, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021. Toate plățile se vor face prin Direcția Management Proiecte. Deci sub supravegherea mea. Dacă doriți putem să discutăm punctual despre fiecare dintre aceste asociații. Sunt deschis. Să vă zic un exemplu, exemplu este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei. Cu activitatea acesteia sunt la curent pentru că eu sunt reprezentantul acolo. Mi-am pus întrebarea de ce plătim cei 12.000 de lei cotizație acolo. Această asociație a accesat un program din fonduri europene pentru achiziționarea unor autospeciale pentru pompieri ISU, dacă îmi amintesc bine, suma era de 53 de milioane de euro. Aceste autospeciale au fost împărțite între județele care sunt membre în Asociația de Dezvoltare Intracomunitară. Categoric pot să vă spun că aici merită să plătim cotizația de 12.000 de lei. Putem să discutăm fiecare separat și să punem întrebarea dacă sunt active, dacă își fac treaba și dacă își merită această cotizație, dar să o facem fiecare separat și da, categoric sunt de acord să le cerem un raport de activitate. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Oricum pe fiecare asociație în parte sunt rapoarte de activitate, Consiliul Județean Brașov are persoane care fac parte și sunt reprezentanții noștri în fiecare dintre aceste asociații. în cazul în care veți avea punctual și veți solicita un anumit punct de vedere, o anumită situație, un anumit detaliu asupra acestei activități, vă rog să o faceți și după cum v-am obișnuit, veți primi punctual toate aceste răspunsuri mai ales că, exact cum spunea și colegul nostru, vicepreședintele consiliului județean, această responsabilitate este în fișa postului care i-a fost repartizată și cred că puteți afla cu foarte multă ușurință, indiferent din ce grup faceți parte, informațiile necesare. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Nemaiexistând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere ( domnul consilier județean Dumitru Dragoș-Cristian se abține). Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2021. Dacă aveți puncte de vedere? înțeleg că a intrat și domnul doctor Neculoiu. Bună ziua. Dacă nu avem nici un punct de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere ( domnul consilier județean Dumitru Dragoș-Cristian se abține). Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbrăve^nu Maria