Hotărârea nr. 90/2021

Hotărârea nr.90 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.90 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov și a Regulamentului de organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/3428/22.03.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 561/3428/22.03.2021, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov și a Regulamentului de organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul Județului Brașov, pe durata implementării proiectului „Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov”, în cadrul POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității O.N.G.- urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, precum și pe durata perioadei de sustenabilitate;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8). lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 173 alin. (1), lit. “d” și lit.”e”, alin. (5), lit.“n” și alin.(7), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat în vederea asigurării dezvoltării locale, între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov, pe durata implementării proiectului „Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov”, în cadrul POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) -Consolidarea capacității O.N.G.-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, precum și pe durata perioadei de sustenabilitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul Județului Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian- loan Veștea, în vederea semnării Acordului de Parteneriat.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția

ACORD DE PARTENERIAT ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII LOCALE


Art. 1 Părțile

 • 1.1. Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov cu sediul in Județul Brașov, Municipiul Brașov, strada Castanilor 5A, e-mail: apcbrasov@gmail.com CIF: 18865544, telefon 07752319771, 0745102032, Lider de parteneriat reprezentată de Andreea Bianca Socaciu - Președinte;

 • 1.2. Județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor nr. 5, localitatea Brașov, județul Brașov, România, telefon: 0268.410.777, fax: 0268.475.576, poștă electronică: office@judbrasov.ro, cod fiscal: 4384150, în calitate de Partener,reprezentat legal prin domnul Adrian - loan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art. 2 Obiectul acordului

2.1 Obiectul acordului este reprezentat de colaborarea părților pentru a asigura consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, alături de APL și de instituțiile din subordine, în domeniul dezvoltării durabile a turismului la nivelul județului Brașov pe durata implementării proiectului "Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov” și pe durata perioadei de sustenabilitate.

Art. 3 Durata acordului

3.1 Prezentul acord are o valabilitate de 36 de luni de la data semnării acestuia și poate fi prelungit prin act adițional.

Art. 4 Drepturile și obligațiile părților

 • 4.1 Drepturile si obligațiile părților vor fi stabilite prin intermediul "REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SIFUNCTIONARE AL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BRAȘOV”

Art. 5 Dispoziții finale

 • 5.1 Modificarea, completarea, încetarea sau prelungirea prezentului acord se poate face numai prin act adițional;

 • 5.2 Prezentul acord a fost încheiat astăzi, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți și 1 exemplar pentru AMPOCA.

  Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov

  Președinte, Andreea Bianca Socaciu

  Director Executiv DMP

  Imelda Toaso /

  Județul Brașov

  Președinte^-^: Adrian - loan V^ștecT/ Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș
  Președinte

  Adrian loan Vestea


Secretar General

Maria Humbrăveanu

Anexa 2 la HCJ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BRAȘOV

I                                         >

Capitolul 1 - Dispoziții generale

Art. 1 Constituire

 • (1) în conformitate cu prevederile "GHIDULUI SOLICITANTULUI - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” se constituie prezentul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) în cadrul proiectului "Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov” propus de către Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov, în calitate de solicitant eligibil;

 • (2) Parteneriatul este constituit între Județul Brașov și Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov;

Art. 2 Rolul

 • (1) PDL "Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov” are rolul de a asigura consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local/județean/regional, alături de APL și de instituțiile din subordine/coordonare din Județul Brașov;

 • (2) în cadrul PDL sunt susținute acțiuni de consolidarea capacității interne, în vederea atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari, îmbunătățirea capacității acestora de a-și extinde aria de intervenție și de a multiplica activitățile cu impact pozitiv, precum și inițiative care își propun creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă), oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, inițiative care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului;

 • (3) în cadrul PDL sunt susținute colaborările instituționale între APL și societatea civilă, formată din ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț) și Parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), în vederea:

 • a) formulării de politici publice de interes local, județean sau regional, respectiv realizării unor strategii de dezvoltare locală sau sectorială;

 • b) promovării în parteneriat a unor proiecte de interes public județean și asigurării finanțării acestora din fonduri publice, private, de redresare și reziliență sau structurale.

Capitolul II - Componenta structurii parteneriale

Art. 3 - Componența PDL

Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL) este coordonat de un consiliu constituit din:

 • (1) Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov, care nominalizează 4 persoane în cadrul PDL:

 • a) 1 persoană - în calitate de manager de proiect și coordonator al secretariatului tehnic al PDL;

 • b) 1 persoană - în calitate de reprezentant legal/împuternicit al partenerului;

 • c) 2 persoane în calitate de experți.

 • (2) Județul Brașov, care nominalizează 2 persoane în cadrul PDL:

 • a) 1 persoană - în calitate de reprezentant legal/împuternicit al partenerului;

 • b) 1 persoană în calitate de expert.

Art. 4 - Componența grupurilor tematice ale PDL

 • (1) în cadrul PDL se pot constitui grupuri tematice de lucru cu participarea unui număr de maximum 3 persoane din partea fiecărui partener (Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov și Județul Brașov);

 • (2) în cadrul grupurilor tematice pot participa la dezbateri și câte un reprezentant al altor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, a altor Administrații Publice Locale sau servicii deconcentrate, precum și reprezentanți ai ONG-urilor și sindicatelor reprezentate la nivelul județului Brașov;

 • (3) Grupurile tematice se pot constitui pe baza nevoilor identificate (fără a se limita la acestea), în următoarele domenii:

 • > Dezvoltarea și managementul traseelor turistice

 • > Inițializarea și managementul rutelor culturale

 • > Formarea profesională a personalului din UAT-uri, ONG-uri, OMD-uri, instituții publice și factorilor de dezvoltare locala, în vederea implementării strategiilor si politicilor publice din turism și cultură

 • > Managementul destinațiilor turistice

 • > Program de finanțare pentru proiecte de turism durabil

Capitolul III - Atribuții principale

Art. 5 Atribuțiile consiliului de coordonare al PDL

Consiliul de coordonare al PDL are următoarele atribuții:

 • - Se întâlnește (fizic sau virtual) cel puțin o dată pe lună pentru a lua decizii sau pentru a monitoriza și evalua activitatea curentă a PDL și a proiectului;

 • - Stabilește procedurile de lucru proprii și ale grupurilor tematice;

Propune spre dezbatere și decizie plenului Consiliului Județean proiecte, programe, politici sau strategii de interes rezultate în urma implementării proiectului și/sau ale lucrărilor PDL și ale grupurilor tematice.

Art. 6 Atribuțiile coordonatorului PDL

Coordonatorul PDL este managerul de proiect și coordonatorul secretariatului tehnic al PDL și are următoarele atribuții:

Coordonează proiectul și echipa de proiect;

 • - Asigură relaționarea cu finanțatorul și terții;

 • - Convoacă întâlnirile PDL;

 • - Pregătește și stabilește agenda întâlnirilor PDL și ale grupurilor tematice;

Conduce întâlnirile de plen ale PDL și pe cele ale grupurilor tematice la care participă;

 • - Reprezintă PDL la diverse reuniuni la care acesta este invitat;

 • - Semnează documentele elaborate în cadrul PDL;

 • - Coordonează secretariatul tehnic al PDL.

Art. 7 Atribuțiile grupurilor tematice

Grupurile tematice sunt constituite de către consiliul PDL cu un scop tematic bine stabilit și pentru durată limitată în timp și au următoarele atribuții:

 • - Analiza nevoilor pentru domeniul în care au fost constituite;

Dezbaterea nevoilor, prioritizarea nevoilor și identificarea de soluții;

Propunerea în scris, a unui document de poziție și/sau a unor soluții la problemele/nevoi le identificate.

Capitolul IV - Funcționarea PDL

Art.8 Funcționarea consiliului de coordonare al PDL

 • (1) Convocarea consiliului se face de către coordonatorul PDL, cu minim 3 zile înainte de data ședinței, care de regulă se desfășoară cu cel puțin 10 zile înaintea datelor stabilite pentru ședințele de Consiliu Județean sau ori de câte ori este nevoie, cu consultarea prealabilă a partenerilor; invitația va cuprinde: data, ora, locul, tipul întâlnirii, precum și agenda întâlnirii;

 • (2) în cazul în care invitația este însoțită și de materiale care trebuie studiate de către participanții la întâlnire, acestea vor fi comunicate participanților, cu cel puțin 24 de ore înainte de data/ora începerii ședinței.

 • (3) întâlnirile sunt considerate statutare și pot avea loc și în mediul online, având în vedere contextul epidemiologie sau alte situații ce pot apărea pe parcurs.

Art. 9 Deliberări ale consiliului de coordonare al PDL

 • (1) întâlnirile PDL se pot desfășura numai în prezența a minim 2/3 din membrii consiliului de coordonare;

 • (2) Documentele supuse dezbaterii sunt aprobate de regulă prin consens;

 • (3) în cazul în care nu se întrunește consensul, documentele în cauză pot fi adoptate prin majoritate simplă.

Art. 10 Funcționarea grupurilor tematice

 • (1) Grupurile tematice dezbat problematica supusă atenției lor în terenul și cu mandatul stabilit de către consiliul de coordonare al PDL;

 • (2) La finalul dezbaterilor, concluziile sunt centralizate într-un document care este prezentat de un raportor ales dinte membrii grupului tematic, obligatoriu în scris, cu posibilitatea de a fi si susținut în cadrul primei ședințe a consiliului de coordonare al PDL.

Capitolul V - Dispoziții finale

Art. 11 Regulamentul de organizare și funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală de la nivelul Județului Brașov se adoptă prin consens la data constituirii și se aprobă de către plenul Consiliului Județean Brașov, ca anexă a acordului de parteneriat semnat pentru implementarea proiectului "Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov”

Art. 12Membrii consiliului de coordonare al PDL sunt numiți prin dispoziția reprezentantului legal al fiecărui partener, respectiv Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov.

Art. 13 Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al PDL "Politici publice pentru dezvoltarea turismului durabil în județul Brașov” se face prin consens sau prin majoritate simplă, de către consiliul de coordonare al acestuia și se supune validării plenului Consiliului Județean Brașov.

Director Executiv DMP Imelda Toasoz

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș