Hotărârea nr. 88/2021

Hotărârea nr.88 – privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.88 din data de 31 martie 2021

- privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea, de membru pe anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.561/3436/22.03.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 561/3436/22.03.2021, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea, de membru pe anul 2021;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov prin care se atestă calitatea de membru a Județului Brașov în unele asociații și fundații, precum și de Actele constitutive ale Asociațiilor și Fundațiilor, Statutele actualizate ale Asociațiilor și Fundațiilor și încheierile Judecătorești actualizate și fără modificări înregistrate față de momentul prezent;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.46 alin. 1, lit.a din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art.173, alin.7, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea, de membru pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,Secretar gen€Ral al județului, Maria/hum brăveanu

Listă privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021

lei

Nr. crt.

Denumire asociație

Cotizație an 2021

Cotizație restantă

Termen de plată conform Statut

1*.

ARE - Adunarea Regiunilor Europene

23.310,00

22.695,00

Anual, cf. formulă calcul {Basic fee (EUR 3.250) +

Population x (relative

GDP)2/200} x inflation rate (curs estimat: 1 Euro = 5 lei)

2.

UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

90.620,80

271.862,40

Anual

3.

ADR - Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 CENTRU

1.754.500.00

646.794,00

Trimestrial

4.

AMDDB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25.000,00

Trimestrial - 5000 euro/an plătibili la cursul BNR din ziua plății (curs estimat:

1 Euro = 5 lei)

5.

APDT BV- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

150.000,00

Anual - până la 30 iunie

6.

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768.903,80

Anual - până la 1 iunie

7.

AMTMB - Asociația Microregiunea Munții Bucegi

28.800,00

Lunar - 2.400,00 lei/lună

8.

GAL MVS - Asociația Microregiunea GAL Valea Sâmbetei

19.654,00

Anual - trimestrul II

9.

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5.000,00

Anual - până la 31 martie

10.

ADI Apa Sb. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6.000,00

Lunar - 500,00 lei/lună

11.

ADI Apa Bv. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

73.000,00

Anual - trimestrul II 0,25 lei x 289.646 loc. - până la data de 01.05 a anului următor

12.

ADICT - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

12.000,00

Anual - trimestrul II;

Cf. Hot. AGA nr. 2/2019

13.

Asociația Valea Zimbrilor

150.000,00

Anual - trimestrul 11

14.

ADI CRDDPT ȚF - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

63.000,00

Anual - trimestrul II

15.

GAL ADDCC -

Asociația de Dezvoltare Durabilă

Curbura Carpaților

1.000,00

1.000,00

50 euro/trim./la curs BNR ziua plății (curs estimat:

1 Euro = 5 lei)

16.

Club Sportiv Țara Bârsei 2011

1.027.035,79

Anual-549.217 loc. X 1,87 lei/loc.

17

ASCRET - Asociația Clusterului

Regional Electronic

9.500,00

Trimestrial -2.375,00 lei/trim.

18.

GAL ATBN - Asociația Transilvană Brașov Nord

35.691,00

Anual - trimestrul I

19.

ADI ISO MEDIU

635.861,00

Trimestrial -158.965,25 lei/trim.

20.

GAL RTF - Asociația GAL Răsăritul Țării Făgărașului

15.281,00

Anual - trimestrul II

21.

ADI VPA - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Valea Prahovei în Acțiune ”

0,00

22.

ADI ITIMTF - Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „ ITI Microregiunea Țara Făgărașului ”

0,00

TOTAL necesar cotizații an 2021: 5.836.508,79 lei.

Director executiv,


Șef serviciu,