Hotărârea nr. 87/2021

Hotărârea nr.87 – privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j ud b ra so v. ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.87

din data de 31 martie 2021

- privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.561/3434/22.03.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 561/3434/22.03.2021, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru;

Văzând Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind aprobarea Bugetului multiannual de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anii 2020-2022, prevederile Legii nr.315/28.06.2004 privind dezvoltarea regional în România, dispozițiile art.46 alin.l lit.a din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.173, alin.7, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cuantumul cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, la nivelul de 1.754.500 lei/an, respectiv, 438.625,00 lei/trimestru.

Art.2 -Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 1.299.470,00 lei, din care 646.794,00 lei reprezintă diferență cotizație aferentă anului 2020 și 652.676,00 lei, diferență cotizație aferentă anului 2021.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar Genefalal Județului Maria Dumhraveanu